Beiträge zum Download

Beiträge in Ungarisch


Auslegungsgrundsätze zur Bibel aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers

A Biblia értelmezésének alapelvei – ahogyan egy természettudós látja