Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Wie ich mein Leben Jesus übergebe

Hoe ik mijn leven aan de Heer Jezus overgeef

U heeft ingezien, dat u de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, nodig hebt om het eeuwige leven te ontvangen. Het onderstaande stukje kan u helpen om de noodzakelijke stappen te zetten, zodat u daarna er zeker van kunt zijn, door de Heer Jezus te zijn aangenomen.

Denk rustig na over elke stap die hierna wordt beschreven. Als u daar voor uzelf helemaal uit bent, in uw gedachten en in uw hart, dan kunt u met alle vrijmoedigheid dit gebed bidden. U kunt natuurlijk heel graag in uw eigen woorden alles tegen God zeggen. Het komt er niet op aan dat u dit gebed precies zo na zegt zoals het hier is voorgesteld, maar het gaat natuurlijk om de inhoud van deze gedachten.

Het is goed te bedenken dat wat hierna wordt beschreven, geen rituele handeling, maar een persoonlijke overgave is van u aan de Heer Jezus, uw Redder. Het is Zijn wens om u uit te nodigen voor het eeuwige leven. Als u zich nu tot uw Redder Jezus Christus wendt, dan heeft u de toezegging van de Heer Jezus:  “En wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen” (Bijbel: Johannes 6 vers 37). Hij zal u dus absoluut aannemen!

U hebt het spannende verhaal gelezen: ‘Wanneer er geen weg te ver is’ en wij hopen dat u dat met grote vreugde gedaan hebt. De minister heeft God van ganser harte gezocht, omdat hij zo zeer verlangd heeft naar het eeuwige leven. In de persoonlijke aanneming van de Zoon van God, de Heer Jezus, kwam hij tot zekerheid om eenmaal in de hemel te zijn. Dit boek werd tot dit doel geschreven, hoe ook u zeker kunt zijn om in de hemel te komen.  

Waarom loont het zich om de eeuwigheid in de hemel door te brengen? Bij de hemel is er slechts één enkel alternatief en dat is de hel. In veel kerken is jammer genoeg de tijdgeest binnengeslopen, en de hel wordt in ruime mate geloochend. Maar de Heer Jezus heeft in Zijn toespraken niet alleen het bestaan van de hel betuigd maar ook heel indringend daarvoor gewaarschuwd: ‘Als nu uw rechteroog een aanleiding tot vallen is, trek het uit en werp het van u; swant het is nuttig voor u, dat één van uw leden vergaat en niet uw hele lichaam in de hel wordt geworpen’ (Mattheüs 5:29). Maar de Heer Jezus is gekomen om zalig te maken (= voor de hemel te redden), wat verloren was’ (Mattheüs 18:11). Dat betekent, door geloof in de Heer Jezus Christus zullen wij de eeuwigheid met Hem in de hemel doorbrengen. Deze verblijfplaats wordt in 1 Korinthe 2:9 als onvoorstelbaar mooi omschreven: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’. De uitnodiging geldt nog steeds! Als u daarop ingaat, zult u rijkelijk door God gezegend worden.

Hoe kom ik in de hemel?

Wij komen nu tot de belangrijkste vraag in ons leven: Hoe kan ik er zeker van worden, dat ik in de hemel kom? De Heer Jezus heeft het ons heel duidelijk gezegd: ‘Ik ben de deur (naar de hemel)’ (Johannes 10:9) en ‘Ik geef hun het eeuwige leven’ (Johannes 10:28). Verder heeft Hij gezegd: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6). De Heer Jezus heeft met dit woord een wegwijzer gegeven en heeft daardoor alle door mensen verzonnen wegen in de verschillende religies als dwaalwegen gekenmerkt. Slechts Hij alleen - geen kerk, geen menselijke daden, geen religie - kan ons in de hemel brengen. Stap voor stap wordt deze weg nu in de vorm van een dialoog verduidelijkt. Wanneer u deze weg wil inslaan, kunt u dit nu zoals aan de hand van een gebruiksaanwijzing doen. 

Erken u zelf in het licht van de Bijbel: Wij lezen Romeinen 3:22-23: ‘Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God’. Deze Bijbelplaats toont ons aan onze verlorenheid voor de levende God. Wij hebben door onze zonden, die ons van God scheidt, geen toegang tot Hem en we kunnen ook niets voorleggen, wat ons voor Hem aangenaam zal maken. In het kort gezegd: Wij hebben geen verdiensten voor God en bezitten ook niets, waarmee wij met Hem verzoend kunnen worden. Sinds de zondeval bestaat er een diepe kloof tussen de God van de Bijbel en de zondige mensheid. Bent u het eens met God dat alle mensen gevallen zondaars zijn?

De enige uitweg: Er is slechts één enkele weg, die ons uit dit dilemma leidt en deze uitweg werd door God Zelf gemaakt. Zijn Zoon Jezus Christus nam gewillig de straf voor onze zonden op Zich. Hij leed plaatsvervangend voor ons. De Heer Jezus kwam om te redden wat verloren was (Mattheüs 18:11). Redding is in niemand anders en op geen andere wijze te vinden (Handelingen 4:12). Kunt u met dit feit instemmen?

Belijdt uw zonden: In 1 Johannes 1:8-9 lezen wij: ‘Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’. De Heer Jezus heeft op grond van Zijn verlossingswerk op Golgotha de volmacht om zonden te vergeven. Wanneer wij op Zijn toezeggingen vertrouwen en Hem onze schuld belijden en Hem om vergeving vragen, kunt u zeker er van zijn, dat Hij Zijn beloftes houdt. Wij kunnen er op rekenen, dat Hij ons heel zeker van onze zondenlast en de eeuwige gevolgen bevrijdt. Nadat wij deze grondbeginselen hebben overdacht komt het nu er op aan om te handelen. Bent u daartoe bereid? Wanneer u dat beaamt, dan kunnen wij nu alles aan de Heer Jezus in het gebed zeggen (wat nu volgt is het voorstel van een vrij geformuleerd gebed):

‘Heer Jezus, ik heb mijn leven tot nu toe zo geleefd, alsof U helemaal niet bestond. Nu heb ik u erkend en wend mij in het gebed tot U. Ik weet nu dat er een hemel is maar ook dat er een hel is. Red mij alstublieft van de hel, van deze plaats waar ik zal komen wegens de gevolgen van al mijn zonden, bovendien wegens mijn ongeloof. Ik wil u graag vragen dat ik bij u tot in alle eeuwigheid in de hemel mag zijn. Ik begrijp, dat ik niet door mijn eigen verdiensten in de hemel kan komen maar alleen door het geloof in U. Omdat U mij liefhebt, bent u voor mij aan het kruis gestorven en nam U mijn schuld op U en betaalde mijn schuld in mijn plaats. Ik dank U daarvoor. U ziet al mijn overtredingen, zelfs uit mijn jeugd. U weet van alle zonden, die ik begaan heb, niet slechts de zonden, die ik mij herinner maar ook alle, die ik al lang vergeten ben. U weet alles over mij. Elke opwelling van mijn hart is U bekend hetzij vreugde, verdriet, droefheid, geluk of vertwijfeling. Ik ben voor U een opengeslagen boek. Omdat ik met mijn schuldige verleden tijd voor U en voor God niet kan bestaan, is mij de toegang tot de hemel gesloten. Daarom vraag ik u om al mijn zonden te vergeven, waarover ik echt spijt heb. Amen.’

U hebt de Heer Jezus nu alles gezegd, wat nu nodig is (1 Johannes 1:8-9). God Zelf staat borg voor Zijn belofte. Wat denkt u hoeveel van uw schuld nu is weggedaan? 90 procent? 10 procent? Er staat geschreven: Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid (1. Johannes 1,9). Alles is volledig vergeven! Ja, werkelijk alles, en dat is 100 procent! Dat is nu voor u een feit (wanneer u oprecht gebeden hebt). De Bijbel hecht er waarde aan dat wij datgene van God beloofde niet ontvangen als inbeelding en ook niet als een denkbare mogelijkheid of vage hoop! Het moet voor ons ee vaste zekerheide zijn en daarom lezen wij in 1 Petrus 1:18-19:

‘daar u weet, dat u niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost bent …. , maar met het kostbare bloed van Christus, als van een vlekkeloos en onbesmet lam’.
En in 1 Johannes 5:13 nog een bevestiging:
‘Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de Naam van de Zoon van God gelooft.’

Levensovergave: De Heer Jezus heeft u zo even alle zonden vergeven. Nu kunt u Hem uw hele leven toevertrouwen. In Johannes 1:12 lezen wij: Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht om kinderen van God te worden, hun die in Zijn naam geloven’. Allen, die de Heer Jezus uitnodigen om de leiding in hun leven over te nemen hen gaf Hij het recht om kinderen van God te worden. Kinderen van God worden we niet als beloning voor bepaalde goede daden of omdat we zo vroom zijn of omdat we bij een bepaalde kerk horen. We worden kinderen van God, doordat we ons leven toevertrouwen aan de Zoon van God en bereid zijn om Hem in de kracht van de Heilige Geest Hem gehoorzaam te willen volgen. Ook dat willen wij in een gebed zeggen:

‘Ik neem U als mijn Heer en Redder aan. Wilt U mijn leven leiden? Ik wil een leven leiden wat U behaagt. Helpt u mij dat ik alles zal opgeven, wat in Uw ogen niet goed is en zegen mij met een nieuwe manier van leven. Help mij om Uw Woord, de Bijbel, beter te begrijpen. Help mij dat ik begrijp wat U mij zegt en dat steeds weer nieuwe vreugde in Uw Woord vind. Toon mij altublieft de weg, die ik gaan moet en geef mij een gehoorzaam hart om U te volgen. Ik dank U dat U mij verhoort. Ik geloof Uw beloften dat ik nu door mijn geloof aan u een kind van God ben dat op een dag en dan voor alle eeuwigheid in de hemel zal zijn. Ik erken deze onverdiende genade als een grote winst en ik verblijd mij in de zekerheid dat U elke situatie van mijn leven aan mijn kant zult staan ook nu. Alstublieft, help mij om mensen te vinden, die ook in U geloven en help mij om een samenkomst te vinden waar Uw Woord in waarheid wordt verkondigd. Amen’.

Aangenomen: De Heer heeft u aangenomen! Hij heeft u voor een hoge prijs voor Zichzelf verworven, Hij heeft u gered. U bent nu een kind van God geworden. Wie kind is, is ook een erfgenaam. Een erfgenaam van God, een erfgenaam van de hemelse wereld. Kunt u zich vooerstellen, wat er nu in de hemel gebeurd? In Lukas 15:10 lezen wij: ‘Ik zeg u dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert’. Heel de hemel raakt in beweging, wanneer een mens de boodschap van het evangelie serieus neemt en aanneemt. De Bijbel noemt deze omkeer tot de Heere Jezus en tot God bekering. Daarbij belijden wij onze schuld en Hij doet de schuld weg. Tegelijkertijd gebeurt van God uit de wedergeboorte aan ons: Hij schenkt ons het nieuwe leven. Wij zijn opnieuw geboren! Wij zijnnd kinderen van God. Bekering en wedergeboorte horen bij elkaar.

Dankzegging: De redding is Gods gave aan ons. Alleen door Zijn liefde is dat mogelijk geworden. We kunnen niets aan dit werk van verlossing toevoegen. Ieder, die een geschenk ontvangt zegt dank u wel. U kunt de Heer Jezus danken met uw eigen woorden!

Wat komt er nu? De Bijbel vergelijkt uw toestand van nu met een pasgeboren kind. Het behoort vanzelfsprekend bij een gezin en zo behoort u van nu af aan bij de familie van God. Nieuw geborenen bevinden zich in een kritieke levensfase. Dat geldt ook voor ons geloofsleven. De geboorte door bekeringen wedergeboorte is goed verlopren. Echt, nieuw leven is er. Nu zijn voedsel (melk) en goede verzorging absoluut vereist. Natuurlijk heeft God hier ook voor gezorgd en alles gedaan, opdat u tot een goede onwikkeling komt.Schade voor ons kinderdijke geloofsleven kunnen worden vermeden wanneer wij Gods geboden beachten. Een belangrijke prediking, die op de aarde is gehouden, is de bergrede (Mattheüs 5-7). Ze beging met de zin: ‘Welgelukzalig zijn de armen van geest want van hen is het koninkrijk der hemelen’ (Mattheüs 5:3). Deze uitspraak geldt nu ook voor u, want u weet nog niet veel van de grote schatten van de Bijbel en voelt u ‘geestelijk arm’ In vergelijk met anderen, die al jarenlang de Bijbel lezen. Maar u bent gered en hebt eeuwig leven. Weest u zich van deze grote rijkdom goed bewust. Let er op bij het zoeken naar een samenkomst, dat u niet in de strikken van een sekte (bijvoorbeeld de Jehova’s Getuigen, Mormonen) komen. De samenkomst moet alleen maar gegrondvest zijn op het Woord van God.

De vijf volgende aspecten (5 G’s, omdat ze allen met een G beginnen) zijn niet alleen belangrijk voor beginners in het geloof, maar zijn belangrijke voorwaarden voor het dagelijkse leven van een gelovige met de Heer Jezus. Neemt u deze vijf punten ter harte:

1. Gods Woord

U hebt uw beslissing op het Woord van God gefundeerd. De Bijbel is het enige Boek, Diens auteur God is en daarom goddelijk gezag heeft. Alle boeken van de wereld samen kunnen de Bijbel niet het water aanreiken met betrekking tot waarheid en ontelbare levensbelangrijke informatie. Het Woord van God te lezen en te begrijpen is absoluut nodig. In 1 Petrus 2:2 wordt waarde gelegd op dit aspect en duidelijk verklaard: ‘Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk.’ Laat het een gewoonte worden voor u om dagelijks de Bijbel te lezen om Gods wil te ervaren. Het is raadzaam om met het lezen van de evangeliën te beginnen (Bijvoorbeeld het Johannesevangelie).Er zijn bij het begin van de dag bepaalde bezigheden, die we elke morgen doen. Ontbijten en tanden poetsen vergeet u geen dag. Neemt u ook het Bijbel lezen als nieuw punt voor de dag. 

2. Gebed

Spreek voortaan elke dag met uw Heer. Door Zijn Woord spreekt God tot ons. Hij wil ook dat wij tot Hem spreken. Het is een groot voorrecht om Hem alles te mogen zeggen. We mogen onze gebeden aan God, Die nu onze Vader is, richten en aan de Heer Jezus, uw Redder, uw Goede Herder, uw Vriend. De Bijbel eist uitdrukkelijk tot niemand en niets anders te bidden. Alle door mensen uitgevonden gebedsadressen, die niet aan God zijn gericht, zijn afgodendienst en de Heer een gruwel. De Bijbel spreekt over een gebed aan God en aan Zijn Zoon Jezus Christus. Voor een gebed aan de Heilige Geest is er in de Bijbel geen voorbeeld. Het gebed zal u kracht geven. Het zal u op positieve wijze veranderen. Alles in uw dagelijkse leven kan als voorwerp van gebed worden: uw zorgen, vreugden en plannen. Dank de Heer voor alles, waardoor u geraakt bent. Bidt voor andere mensen en hun moeilijkheden. Bidt de Heer dat de mensen in uw omgeving ook tot geloof mogen komen. Gebed en het lezen van Gods Woord zijn de pompen voor de ‘geestelijke bloedcirculatie’, die voor de gezondheid van het geestelijke leven heel noodzakelijk is.

3. Gehoorzaamheid

Wanneer u de Bijbel leest, zult u vele behulpzame aanwijzingen voor alle gebieden van uw leven vinden, inclusief uw leven in de gemeenschap met God. Alles wat u gelezen hebt, moet u in de praktijk van uw leven brengen en dan zult u een grote zegen ervaren. God heeft een welgevallen aan gehoorzame kinderen, die naar Zijn Woord leven en Zijn geboden houden. De beste manier om God onze liefde te tonen, is Hem te gehoorzamen: ‘Dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden houden’ (1 Johannes 5:3). De wereld biedt vele levensconcepten aan, die bij deze tijdgeest hoort en in de praktijk niets oplevert. Maar de Bijbel daarentegen legt een meetlat aan, die ons leven laat lukken, zodat het onder de zegen van de Heer staat. Bij zovele keuzemogeliojkheden moeten wij kiezen voor de raadgevingen van God: ‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen (Handelingen 5:29). Het is belangrijk te bedenken dat wij niet de wensen van onze oude natuur bevredigen, die in het volgende Bijbelvers ‘het vlees’ wordt genoemd: ‘Wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze twee staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt’ (Galaten 5:16-17). Daarom moeten we er absoluut zeker van zijn dat onze gehoorzaamheid van God Bijbels gefundeerd is en onder de kracht en leiding van de Heilige Geest staat.

4. Gemeenschap

God schiep de mensheid met een behoefte naar gemeenschap. Daarom moet u op zoek gaan naar andere Christenen, die ook hun leven aan God onderwerpen. Dat zijn mensen waarmee u bidt en over uw geloof kunt spreken. Blijf met zulke mensen in verbinding. Neemt men een gloeiende kool uit het vuur, dan zal ze spoedig koud worden. Precies zo geldt de regel, dat onze liefde tot de Heer Jezus verkilt, wanneer ze niet door de gemeenschap met andere gelovigen ‘gloeiend’ wordt gehouden. Zoek een christelijke samenkomst op en neem actief deel aan deze gemeenschap, waar de Bijbel gezaghebbend is. Verzuim niet de samenkomsten van de gelovigen.

5. Geloof

Na onze bekering en wedergeboorte is het levensbelangrijk, dat onze geestelijke groei aanhoudt. Paulus schreef aan Timotheüs: ‘Maar u, blijf in wat u geleerd hebt’(2 Timotheüs 3:14). Leest u zorgvuldig, wat er in Efeze 4:17-32 staat, waar praktische waarheden over de levenslange heiliging van het leven in de Geest worden opgesomd. Aan het einde van zijn leven kon Paulus zeggen: ‘Ik heb de goede strijd gesdtreden, ik heb de loop voleindigd, ik heb het geloof behouden’ (2 Timotheüs 4:7). Laten we zijn voorbeeld navolgen met ijver en ook trouw blijven!

De bekering is niet een eindpunt, maar veelmeer het begin van een nieuw leven. U bent nu in staat om Gods medearbeider te zijn (1 Korinthe 3:9). Doe er ernstige moeite voor dat ook anderen de redding in de Heer Jezus aannemen. De bekering heeft twee verbazingwekkende gevolgen:

1) ons aardse leven wordt zinvol en krijgt een volledig nieuwe betekenis en

2) we worden kinderen van God en erfgenamen van het eeuwige leven.

Kurzlink zu dieser Seite: https://wernergitt.de/stappen

Werner Gitt