Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Was ist der Mensch?

Wat is de mens?

Wat is eigenlijk de mens? – Dat hebben velen zich al afgevraagd. De Franse biochemicus Jaques Monod dacht dat de mens alleen maar een zigeuner was aan de rand van het heelal. En voor de atheïst Theo Löbsack is de mens slechts een verdwaalde van de evolutie. Uiteindelijk zijn er slechts twee beoordelingslijnen voor de antropologie – de leer van de mens:

De seculaire antropologie baseert zich op het materialisme en zodoende ook op de evolutieleer. De mens bestaat alleen maar volgens deze opvatting uit matrerie en het leven is daarom slechts binnen de grenzen van de natuurkunde en scheikunde een te bewijzen materietoestand. Bij zo’n beperking van de werkelijkheid blijft er geen plaats over voor een verder bestaan na de dood. De mens wordt gereduceerd tot een biologische machine en de dood van het organisme wordt als een definitief einde gedefinieerd. In het raderwerk van het evolutiemechanisme is de waarde van een mensenleven slechts als een bijdrage te zien waarmee hij bijdraagt aan een evolutieve vooruitgang.

Geheel in tegenstelling daartoe staat de Bijbelse antropologie. Volgens de Bijbel is de God van de Bijbel de Schepper van elk mens. Door de door zijn Schepper ingeblazen levensadem bezit de mens een niet-materiële component – dat is zijn ziel. Omdat Gods adem eeuwig is, zijn wij als eeuwigheidsschepselen gemaakt. Als gevolg daarvan is de lichamelijke dood niet het einde maar het begin van het eeuwige voortbestaan. Volgens het Bijbels mensbeeld raakte de mens in de zondeval in de maalstroom van de verlorenheid. Door het werk van de Heer Jezuis aan het kruis van Golgotha kunnen we behouden worden en ontvangen we het eeuwige burgerrecht van de hemel. Onze waarde beschrijft God in Jesaja 62:3: ‘U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heer en een koninklijke diadeem  in de hand van uw God‘. 

Hoe beoordeelt u zichzelf?

De mens is een uniek wonderwerk van de Schepper

Psalm 139:1-24

Dr. Werner GITT