Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Wozu gibt es Sterne?

Waartoe zijn er sterren?

Oorspronkelijk: Lezing door Dr. Werner Gitt (D-38116 Braunschweig) met als onderwerp: ‘Waarom zijn er sterren?‘
Vertaald in het Nederlands door: André van der Beek (NL-2957 XJ Nieuw-Lekkerland).
Original: Vortrag von Dr. Werner Gitt (D-38116 Braunschweig) zum Thema „Wozu gibt es Sterne?“
Übersetzung ins Holländische von André van der Beek (NL-2957 XJ Nieuw-Lekkerland).

Waarom zijn er sterren? Ik geloof dat we er allen wel eens over nagedacht hebben als we ’s avonds laat gaan wandelen en de nachtelijke hemel zien met de vele sterren. En dan stelt men zich de vraag: waarom zijn die er eigenlijk, waartoe dienen ze, wie heeft ze gemaakt of zijn die uit zichzelf ontstaan? Vele vragen komen er op wanneer wij naar deze sterrenhemel kijken. Daarom hebben wij dit thema: waarom zijn er sterren?

Een antwoord op de vraag die wij ons stellen geeft ons in de eerste plaats Psalm 19 vers 1-7. Daar staat: ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen; toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom, die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde van de hemel is haar opgang en haar omloop tot aan het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed’.

Hier hebben we alvast een deel van het antwoord, dat ons meteen al in de eerste zin wordt gezegd: ‘De hemelen vertellen Gods eer’. En wanneer we het woord hemel zien in het Hebreeuws dan staat daar: Sjamajim. Sjamajim is een meervoudig woord of een woord dat meerdere betekenissen heeft.

  • Het kan ten eerste het luchtruim van de aarde zijn, waar de vogels vliegen.
  • Maar ten tweede kan het ook de sterrenhemel zijn en
  • ten derde kan het ook de woonplaats van God zijn. Uit de samenhang van de tekst komt altijd naar voren, welke hemel hier bedoeld wordt. In dit geval, uit Psalm 19, gaat het heel duidelijk over de sterrenhemel.

Wanneer we over de sterren nadenken, komt meteen een vraag naar boven: Hoeveel sterren zijn er eigenlijk wel? Zou men dat kunnen schatten, kent men de aantallen? Een opwindende vraag. Toen God tot Abraham sprak, zei Hij in Genesis 15 vers 5: ‘Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien u ze tellen kunt’.

Of Abraham ze wel kon tellen? Hoogstwaarschijnlijk niet! Omdat het er zo velen zijn. Tot aan de Middeleeuwen was het aantal sterren dat bekend was ongeveer drieduizend. Dat was datgene wat men toen kon zien bij een heldere sterrennacht en wanneer men goede, gezonde ogen had, dan kon je dat nog zien.

Maar toen kwam Galileo Galilei (1564-1642), met een zelfgemaakte verrekijker. Hij keek naar de hemel en was helemaal verrast van datgene wat hij daar zag. En hij beschrijft dat in zijn beroemde werk Sidereus Nuncius in het jaar 1610: ‘Het is werkelijk iets groots naar de talrijke menigte sterren te kijken, die met onze natuurlijke vermogen tot op de huidige dag waargenomen konden worden, ontelbare andere er aan toe te voegen en duidelijk voor ogen te hebben, die daarvoor nooit konden worden gezien en de oude, bekende, als meer als het tienvoudige overtreffen’.

Met één keer, als het ware met één blik, was duidelijk geworden dat het werkelijke getal van de sterren veel groter is, namelijk tien maal zo groot. Dus nu zijn we al bij dertig duizend sterren. Maar is dat alles? Maar daarna in het jaar 1862 werd er door Eduard Schönfeld en Friedrich Argelander een inspectie gehouden en zij kwamen tot een getal door telescopie op 324.198 sterren. Dat was natuurlijk een geweldige zet vooruit in de sterrenmenigte. Dat was alweer 10x zoveel als datgene wat  Galileo gezien had.

Is dat alles? Vandaag de dag kent men de melkwegen van het sterrensysteem waartoe wij behoren en men heeft vastgesteld dat alleen al deze melkwegstelsels honderd of driehonderd miljarden sterren heeft.

We willen eens een indruk krijgen van de hoeveelheid sterren en eens zien of iemand die tellen kan. En wel als iemand telt: drie sterren per seconde. En dat moet hij dan dag en nacht doen zonder te slapen en de vraag is: hoelang moet hij tellen totdat hij al de sterren van ons melkwegstelsel geteld heeft. Je kunt je dan snel vergissen met schatten.

Welnu, in honderd jaar, wanneer hij dag en nacht telt en ook zo oud wordt, zal hij slechts 10 procent van de sterren geteld hebben. Ik heb daarbij het kleinere getal genomen van 100 miljard sterren.

Maar dan zou je nu de vraag kunnen stellen: Is dat dan alles? Hebben we nu het grootste getal van het aantal sterren bereikt? Vanuit onze aarde met het blote oog kan men 4 sterrenstelsels zien. Dat is onze melkweg, die wij genoemd hebben maar ook de Andromedanevel en vanuit de zuidelijke hemelsfeer ziet men de grote en de kleine Magelhaense wolken, dus 4 sterrenstelsels zijn met het blote oog zichtbaar en de andere drie als kleine punten aan de horizon.

De Andromedanevel is 2,25 miljoen lichtjaren van ons verwijderd. En wanneer men bedenkt dat één lichtjaar 8,6 biljoen kilometer is dan komt men op ongeveer 20 tot de tiende macht 25, dus met 25 nullen, kilometer tot daarheen. En men schat het huidige getal van de Andromedanevel op ongeveer 1 biljoen afzonderlijke sterren. We zien dus dat de Schepper geweldige dingen gedaan heeft ver in het heelal: 2,25 miljoen lichtjaren. Wanneer wij ’s avonds de kleine Andromedanevel als kleine lichtvlek waarnemen, dan is dat de verste blik, die wij met onze ogen kunnen waarnemen. We zijn dus echt ‘ver-zichtig’. Men stelt verder vast dat des te meer men het heelal beziet buiten de sterrenstelsels dat de heerlijkheid van de Schepper nog zo ver zichtbaar is dat wij daar nog steeds Zijn heerlijkheid als Schepper kunnen zien. En Hij heeft daarom de sterrenstelsels samen doen gaan in de sterrenstelsels hoop Virgo dat zijn meer dan 2000 afzonderlijke sterrenstelsels en deze hoop Virgo zijn 65 miljoen lichtjaren van ons verwijderd.

We horen hier getallen die wij in het leven van alledag überhaupt niet horen. Dat zijn astronomische getallen. En de vraag is: hoeveel sterrenstelsels zijn er nu wel? Dat heeft nog niemand geteld, dat kan je alleen maar schatten met een bepaalde techniek (Parallax) dat je bepaalde delen van het heelal neemt en het voor rekent. En men denkt dat er enige miljarden of biljoenen afzonderlijke sterrenstelsels zijn. Dus onvoorstelbaar veel! Die sterrenstelsels zijn alle zeer verschillend. Er is nooit een herhaling in het hele heelal. De Orion nevel, de Ringnevel, de Plejaden, of de uilennevel. En als we dat alles bezien en dan de Bijbel ter hand nemen dan zien we het klopt alles wat daar zo geschreven staat. In Psalm 66 vers 3 lezen wij: ‘hoe wonderbaar zijn Uw werken’. Hoe meer we navorsen en hoe dieper we indringen in Zijn schepping des te meer wordt dat ons openbaar zoals Psalm 92 vers 6 zegt: ‘Hoe groot zijn Uw werken, o Here, zeer diep zijn Uw gedachten’.

Wanneer het om vragen van het heelal gaat, stellen wij vandaag vast dat we een onvoorstelbare stroom van gegevens hebben, die steeds ontdekt worden uit het heelal en de wetenschappers zijn niet meer in staat om dit alles te benutten en de baas te worden. Maar we weten over de structuur van het heelal zo goed als niets. Hoeveel sterren zijn er dan in totaal wanneer we alle sterrenstelsels en alle afzonderlijke sterren samen nemen. De Bijbel geeft ons ten tijde van Jeremia een antwoord en daar staat in Jeremia 33:32: ’Zoals het heir van de hemel niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden’. Dat is hier in een gebruikelijke taal uitgedrukt maar wetenschappelijk correct. Dat betekent: de sterren zullen nooit door iemand kunnen worden geteld. Zo kan je het ook vertalen. Maar dan komt de vraag op: waarom heeft de Schepper eigenlijk zoveel sterren gemaakt? Wat zouden wij gezegd hebben wanneer de Schepper 27 sterren zou hebben gemaakt? Dan is het maar een kleine Schepper, Die buiten adem is geraakt. Er zijn altijd critici en zo zouden zij dat zeggen. En daarom heeft Hij ook zo’n onmetelijk grote menigte gemaakt dat in elk geval dit verwijt onze Schepper nooit kan worden gemaakt. Hij demonstreert daarmee Zijn grootheid, Zijn Schepper almacht. En wanneer wij de Bijbel lezen stellen wij vast: al deze sterren  heeft Hij op de vierde Scheppingsdag gemaakt. Niet in miljoenen jaren. Er is geen sprake van een oerknal of zoiets. De Bijbel zegt: hier is een machtige Schepper aan het werk geweest. ‘Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er’  (Psalm 33 vers 9). Dus niet zoiets als een evolutietheorie die gangbaar is. Dat kent de Bijbel überhaupt niet. Hier is een machtige Schepper aan het werk. Dat zien we al! Dat is geweldig! En nu komt er nog iets: wanneer wij de sterren niet kunnen tellen, Hij doet het wel en Hij kan het ook! Psalm 147 vers 4 zegt: ‘Hij bepaalt het getal van de sterren, Hij roept ze alle bij name’. Hoeveel miljoenen jaren heeft de Schepper nodig om te tellen? Hij heeft geen tijd nodig, noch telescopen, noch computers, niets. En Hij telt ze niet alleen, maar Hij geeft elke ster een naam. Stellen wij ons dat maar eens voor! Wanneer Hij de sterren al zo belangrijk vindt, hoeveel te meer zijn wij voor Hem belangrijk! Wat betekenen wij voor Hem, die Hij geschapen heeft en die Hij liefheeft.

En wij stellen vast na vele jaren van studie in de astronomie dat de sterren alle verschillend zijn. Het is nog nooit voorgekomen dat er een zelfde ster werd gevonden. Ze onderscheiden zich alle in de massa dichtheid in de oppervlaktetemperatuur in de lichtkleur in alle chemische en fysische eigenschappen. Het klopt wat er in het Nieuwe Testament staat in 1 Korinthe 15 vers 41: ‘De heerlijkheid van de zon is anders dan de heerlijkheid van de maan en weer anders is de heerlijkheid van de sterren; want de ene ster verschilt van de andere in heerlijkheid’. Hier drukt Paulus het uit: dezelfde ster bestaat niet nog een keer. En dat zien we niet alleen bij de sterren maar ook bij de sneeuwvlokken. Er is geen herhaling in de hele wereldgeschiedenis dat er nog één keer dezelfde sneeuwvlok zal bestaan als één, die we juist even onder een microscoop leggen. Dat kan men zelfs wiskundig bewijzen. Op grond van de accumulatie van de watermoleculen en hun structuur. Er vormen zich altijd deze zeshoekige structuren. Er zal nooit in de hele wereldgeschiedenis een herhaling zijn. Ook niet bij ons mensen. We zien er allemaal verschillend uit. Ik heb veel gereisd over de wereld en ik heb nog nooit iemand gezien, die er hetzelfde uitzag, die ik al eens gezien had of zoals ik. En dat is ook goed zo!

En nu komen we tot de vraag: waarom zijn er nu eigenlijk sterren?

We weten dat er heel veel zijn en dat ze allemaal verschillend zijn. Maar wat is eigenlijk het doel of het plan daar achter? En dat ervaren we al in het Scheppingsverhaal in Genesis 1 vers 14 daar staat namelijk: ‘En God zei dat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel om scheiding te maken tussen de dag en de nacht en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde’.

Nog eens kort samengevat wat hier staat: drie doelen hebben de sterren: ze zijn als teken, dat zullen we hierna nog zien wat dat betekent, ze zijn als aanwijzing van tijden, dat wordt vandaag niet helemaal zo meer gedaan omdat wij op atoomklokken zijn overgegaan en ze zijn er om op de aarde licht te geven. Dus niet om zo maar ergens licht te geven.

Nee, het hoofddoel is dat zij hun licht hierheen zenden naar de aarde. En nog exacter betekent dat: ze schijnen voor ons! Ze zijn speciaal gemaakt voor ons! Dat is het enige doel. Ze schijnen, voor ons. Niet opdat het licht in het wilde weg zo maar ergens heen schijnt. Nee, maar dat wij het zouden zien en een stuk van de heerlijkheid van God zouden waarnemen. Dat staat hier heel duidelijk geschreven. Ze zijn er dus om op de aarde te schijnen. Waarom schijnen ze, wat zullen ze daar doen?

Welnu, de sterren hebben een boodschap! Maar wat is hun boodschap? Hoe verkondigen zij, zullen we vragen.

En de tweede vraag die we ons zullen stellen is: wat verkondigen zij?

Ten eerste: God had reusachtige luidsprekers kunnen installeren in het heelal met heel veel geluidssterkte en zou ons dan steeds kunnen besproeien. Maar dat doet God niet. God houdt Zich zo op de achtergrond dat Hij zonder geluid te maken, verkondigt. Geluidloos. Dat kan Hij Zich permitteren. Maar Hij verkondigt. De boodschap van de sterren heeft het grootste voordeel: het bereikt elk punt van de aarde. Geen punt is van deze boodschap uitgesloten. Dat is geweldig! De boodschap van God gaat op een manier dat het overal naar toe komt. We hebben al gelezen van Psalm 19 vers 4: ‘Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen’. Dat betekent: welke stem er maar ook op de aarde gesproken wordt, welke taal men spreekt. Alle mensen zullen deze boodschap ontvangen. Alle, zonder uitzondering.

Er was een tijd toen het communisme in sommige landen nog in Europa was toen had de regering van Albanië gezegd: in ons land zijn er geen Bijbels, geen dominees, geen priesters, er zijn geen christelijke boeken, niets! Wij zijn de eerste atheïstische staat in de wereld! Hier is er geen boodschap meer van God!

Dwaling! Fout! In elke nacht was er de boodschap van de sterren. En dat konden ze niet uitschakelen. Deze boodschap kan niemand uitwissen. En deze boodschap is ook voor een ieder waarneembaar op dezelfde wijze. Onafhankelijk daarvan of men nu Nobelprijswinnaar is of analfabeet. Analfabeten kunnen de boodschap van de sterren lezen. Dat is ook onafhankelijk van de huidskleur, onafhankelijk van leeftijd het is van alles onafhankelijk. Dat is zo’n geniale boodschap dat een ieder ze begrijpen en interpreteren kan. Dat is het grootte van de boodschap van de sterren. Onafhankelijk van elke plaats waar we ook zijn.

In Romeinen 10 vers 18 lezen we: ‘Hebben zij niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk’. En dit woord uit de brief aan de Romeinen is een citaat uit Psalm 19 vers 5, die we al hebben gelezen: ‘Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde van de wereld’. Dus tot aan het einde van de wereld. Overal zal de boodschap moeten komen. In een andere vertaling staat er: ’het is geen sprake en geen woorden, onhoorbaar blijft hun stem’. Dat zal betekenen dat in elk willekeurig taalgebied van de aarde, waar dat ook is, de boodschap van de sterren aanwezig is. Dat is onvoorstelbaar groot! De vraag van hoe de sterren verkondigen hebben we nu duidelijk uitgelegd.

Nu komen we bij de tweede vraag: wat verkondigen ze ons eigenlijk? Wat is de boodschap van de sterren?

En dit antwoord lezen we in de brief aan de Romeinen hoofdstuk 1 vers 19: ‘Omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is; - want God heeft het hun geopenbaard. Want van de schepping van de wereld af worden, wat van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit Zijn werken gekend en doorzien,-  opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Want hoewel zij God kennen, hebben zij Hem als God niet verheerlijkt of gedankt, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden’. Dat is een heel centrale zin, die we in het Nieuwe Testament vinden, die zegt dat elk mens die op deze aarde wandelt de boodschap van God door de schepping heeft gekregen. Elk mens! Er zal niemand ooit in het oordeel van God verschijnen, die kan zeggen: ik heb van God helemaal niets geweten. Ik heb in een stam ergens geleefd en daar is nog nooit een zendeling gekomen, ik heb niets geweten. Dan zal God vragen: wat heb je gedaan met de boodschap van de sterren? Die heb je toch elke nacht gehad? En daar hadden ze uit kunnen concluderen dat er een eeuwige God moet zijn. Dat kon men concluderen. En niet dat God er eventueel zou kunnen zijn maar hier staat: ze wisten dat er een God is. Dus ook de grootste atheïst kan niet zeggen: ik heb niets van de schepping geweten.

Als ik juist aan de hersenen denk, stellen we vast dat de wetenschap zo goed als helemaal niets weet over de hersenen! Alleen maar hele kleine details, die men kent van de hersenen. Maar niets over de verwerking, over de hele structuur, hoe het afloopt is totaal onbekend. Het behoort tot de grote witte vlekken van de onwetendheid van de wetenschap! De hersenen zijn het meest gecompliceerde voortbrengsel wat we kennen. En dan gelooft men dat het op de één of andere manier in het raamwerk van de materie vanzelf ontstaan is. Ik kan dat niet vatten, ik geloof dat niet. Dat heeft een geniale Schepper nodig precies zoals bij de sterren.

Ik had een lezing in Simferopol in de Krim bij een universiteit en ik weet nog dat we op een middag een discussie hadden met studenten.  Een student vroeg aan mij: ‘Hoe is het dan met die mensen, die nooit het evangelie gehoord hebben?’ En ik zei hem: ‘Weet u, die staan onder een andere status. Zij hebben de werken van de schepping en God zal hen beoordelen wat zij met de schepping gedaan hebben. Die hebben ze kunnen zien’. Maar ik zei: ‘U, die vandaag hier bent, staat onder een andere status. U hebt het evangelie leren kennen. En daarom zal God u vragen: wat heeft u met het evangelie gedaan? En dan zegt deze man, dat zal ik nooit vergeten, hij zegt: ‘Jammer, dat ik het vandaag gehoord heb’.

Zoiets heb ik ook nog nooit gehoord. Hij had toch moeten zeggen: Fijn dat u bent gekomen en ons dat hebt uitgelegd. Nu weet ik hoe ik in de hemel kan komen en wel hoe ik zeker in de hemel kom. En wat is de rede daarvoor? Hij wilde zijn oude leven verder leven en wilde niet Iemand boven zich hebben, die hem zegt hoe hij de weg moet gaan. En zo zijn wij mensen. Wij willen niet dat er Iemand over ons heerst. Zo staat het ook ongeveer in het Nieuwe Testament.

Nu komen we tot de beslissende vraag: Wie heeft dan de sterren gemaakt? De oerknal theoretici menen dat alles vanzelf door een oerknal ontstaan is. Dat geloof ik niet omdat de Bijbel ons het antwoord daarop heel precies zegt. Ik ben altijd wat bedroefd wanneer mensen de Bijbel bekritiseren. Dan bekritiseren zij het Woord van de levende God. Jammer! Want die informatie die we daar vinden is door niets maar dan ook door helemaal niets te vervangen. Door geen filosofie, door geen natuurwetenschap. Het gaat ver boven ons mensenverstand uit. Dat is zeer belangrijk. Dus Wie schiep de sterren? Wanneer we nu weten dat de Bijbel zo’n precies, zo’n waardevol, zo’n goed Boek is, dan zullen we ook een heel duidelijk antwoord daarin vinden, wie de sterren gemaakt heeft. Op de eerste bladzijde van de Bijbel staat in Genesis 1 vers 1: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. En voor het woord God staat daar Elohim. En Elohim is een meervoud vorm, dat dus niet slechts Eén maar er zijn klaarblijkelijk meerdere. Maar dat staat daar nog niet. Er staat eenvoudig slechts deze meervoud vorm in de Hebreeuwse taal. En nu ontsluiert dat God meer en meer. En bij de schepping van de mensen staat er: ‘Laat ons mensen maken’ (Genesis 1 vers 26). Hier komt dat nogmaals duidelijk tot uitdrukking dat er niet slechts Eén maar meerdere daaraan deel hebben genomen. En wanneer we verder lezen in het boek Spreuken hoofdstuk 8 vers 30 daar lezen wij: ‘daar was ik de Werkmeester bij God’. Dus daar was er Eén, zo kunnen we dat uitdrukken, dat was de Uitvoerder van de schepping, Die Zich had overlegd, gemaakt en uitgevoerd. Hij had het materiaal daarvoor, de intelligentie, de kracht en alles wat nodig is om dat te maken. En in het Engels staat er: ‘I was the Craftsman at His side’. Dus de kunstenaar, die dat gemaakt heeft. Maar de Bijbel in het Oude Testament houdt zich daar bedekt en zegt daar over deze Persoon, deze Schepper, deze Kunstenaar verder niets. Dat is toch alles verborgen. Dat wordt pas in het Nieuwe Testament volledig ontvouwd maar nu ervaren wij het. En in het Johannes evangelie staat er meteen aan het begin, Johannes 1 vers 1-3: ‘In het begin was het Woord; en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem geworden en zonder Hem is niet één ding geworden wat geworden is’. Nu zijn we bij het juiste vers aangekomen. Nu weten wij dat alles wat er überhaupt gemaakt is, is door het Woord geschapen. Dus ook de sterren. Ook de Andromedanevel, de Virgo hoop, de mieren, wij zelf, alles. Elke grashalm, alles, alles, alles is door het Woord geworden. Zonder uitzondering. Dus geen 98%, geen 76% maar 100% door het Woord. Maar nu staan wij er voor en ik zie dat zo als informatie deskundige, dat er nog een sleutel daarop is en het nog vergrendeld is. We hebben wat nodig om het te decoderen, zoals we zeggen. En we zouden er nooit op gekomen zijn. Goethe heeft in zijn ‘Faust’ ook gefilosofeerd wat dat wel zou kunnen zijn en hij zet alle mogelijke woorden in raad en daad en kracht en al het mogelijke maar hij komt er niet uit en waarom niet: Omdat hij klaarblijkelijk niet verder gelezen heeft. Want er staat een paar verzen verder in vers 10: ‘Hij was in de wereld en de wereld is door Hem geworden’.

Aha, we zien dus nu dat er Eén  dat gemaakt heeft, Die in deze wereld was. Dus van ons kan het niemand zijn geweest want wij zijn nog in de wereld. Maar van Hem staat er: ‘Hij was in de wereld. En de wereld is door Hem gemaakt’ (Johannes 1 vers 10). Dus alles. Er ligt nog een sleutel erover en dat moeten we ook nog decoderen. En in vers 14 ervaren wij wie Hij werkelijk is en daar staat: ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeboren van een vader vol van genade en waarheid’. Nu zien we: het is de Zoon van de levende God en Hij heeft een Naam: Hij heet Jezus. Wanneer ik hier en daar een lezing houd dan zijn velen verbaasd wanneer ik zeg: Jezus is de Schepper. Maar er zijn er die dan zeggen: maar er staat toch in de Bijbel: in de beginne schiep God. Het is nog niet ten einde geopenbaard. Het Nieuwe Testament is de volledige openbaring van God en nu hebben wij alle informatie tot onze beschikking. En in de brief aan Kolosse hoofdstuk 1 vers 16 lezen wij: ‘Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen’.

Nu hebben wij het heel erg duidelijk. Er is niets tegen in te brengen zoals: het zou kunnen zijn. Hier is duidelijk: Jezus Christus is de Oorsprong van alle dingen. Alle evolutietheorieën en oerknaltheorieën worden daarmee met één slag vernietigd: door één zin en is dat niet geweldig? Dat presteert de Bijbel. Maar we moeten het wel serieus nemen wat daar geschreven staat. Daar komt het op aan! En het is alles door Hem geschapen en ook tot Hem geschapen en daaruit kunnen we de conclusie trekken: wanneer wij niet met Hem leven, hebben wij ons leven er naast geleefd. Want wij zijn zo gemaakt dat wij tot Hem zijn geschapen. Dat is ons eigenlijke doel überhaupt. Alle andere doelen zijn verkeerde doelen. Ook dat drukt hier dit ene vers zo duidelijk uit. In Hebreeën 1 ervaren we het nog een keer in vers 2 waar staat: ‘In deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken in de Zoon, Die Hij gesteld heeft tot Erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft’. Nu krijgen we het nog een keer door een ander vers duidelijk gezegd. Dus God de Vader, we kunnen het ook zo uitdrukken, had Zijn Zoon als Werkmeester van de schepping ingezet om door Hem alles te maken. En wel door een woord van almacht. Hij is onvoorstelbaar machtig, namelijk almachtig! Want wie een compleet heelal binnen 1 dag door Zijn Woord kan scheppen moet ongelooflijk wat daar achter ligt. En Hij heeft die 24 uur toch helemaal niet nodig. Ik kan me voorstellen dat het in 2 seconden alles klaar is. Net zo lang Hij gesproken heeft. Het werd 10.25 uur of 10.27 uur of wat dan ook en het is er! De materie gehoorzaamt Hem. Het is eenvoudig op Zijn bevel geschiedt dat allemaal. Dat moeten we ons eens voorstellen! En dat is schepping! Dat heeft niets te maken met evolutie! Hier is een Schepper aan het werk, Die met een ongelooflijke macht en volmacht is uitgerust. Dat moeten we eerst maar begrijpen en erkennen. En wanneer we vanavond naar buiten gaan en het is niet bewolkt en wij de sterren zien, dan kijken we er naar en zeggen: Heer Jezus, dat heeft U geschapen. Dank U daarvoor! Nu weet ik het! Dat is de boodschap, die wij aanvullend bij de schepping door de Bijbel ontvangen. De Bijbel is daarom een niet te versmaden informatiebron. De Bijbel is door niets te vervangen. En door geen wetenschap, door geen natuurwetten zullen we ontdekken Wie de Schepper is. Dat kunnen wij alleen maar door Zijn Woord ervaren. En gelukkig hebben wij dit Woord. Nu weten wij Wie de Oorsprong van de sterren en alle dingen is. Het is Jezus Christus.

We spreken over de astronomie en al die planeten in het bijzonder hebben een teken van de astronomen gekregen. En het astronomische teken voor de aarde is een symbool: een kogel met een kruis er op. Heel goed uitgekozen! Soms hebben de astronomen een bijzondere slimme dag. Maar nu komen we tot een gedachte die haast niet te bevatten is. Elke keer wanneer ik daar over nadenk dan denk ik: is mijn verstand wel voldoende om dat te bevatten wat de Bijbel mij daar zegt! Het is niet te begrijpen zou ik zeggen. Namelijk deze Schepper kwam in deze wereld en heeft Zich hier laten kruisigen ofschoon Hij alle macht heeft. En als Hij niet gekomen zou zijn in deze wereld zouden wij allen zonder uitzondering zijn afgemarcheerd. Waarheen? Naar de hel zijn gegaan. Dat zou onze weg zijn geweest wegens onze zonden. En dat heeft Hij gezien en heeft gezegd: dat gebeurt niet, Ik zal er alles aan doen zodat Ik de mensen in de hemel zal kunnen trekken. Dat is Mijn verlangen, het grootste verlangen van de Heer Jezus. Hij kwam dus niet in de wereld om een paar zieken te genezen. Dat was een bijkomstig effect zou ik zeggen. Het hoofd effect was dat Hij kwam en zei: Ik ben gekomen om zondaars zalig te maken. Dat was het belangrijkste verlangen en daarom kwam Hij en het werd al 700 jaar of meer aangekondigd door profeten in het Oude Testament dat Hij komen zal en het ook zal gebeuren. We lezen in Jesaja 53 vers 3 tot 6: ´Hij was veracht en van mensen verlaten een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf, dien ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden’. Er wordt al profetisch gezegd dat er Iemand zal komen in deze wereld Die al onze last, al onze zonden, alle ziekte, al het verkeerde wat mis is en wij zo verzamelen, zo duidelijk moet men het zeggen, Die zal komen en die het zal dragen om ons de weg naar de hemel vrij te maken. Zo kan men het zeggen.’Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen’. En dat is altijd weer voorgesteld in vele voorstellingen van het kruis. We zien Wie hier aan het kruis hangt. Wie is dat? Dat is de Schepper! Het is de Schepper heel persoonlijk. Geen plaatsvervanger maar Hij Zelf komt hier en laat Zich aan een kruis nagelen en verweert Zich niet. Als Hij Zich verweerd zou hebben dan zouden de zonden niet betaald zijn. Maar Hij heeft ze betaald. Hij ging die bittere kruisdood in. Dat komt niet in ons hoofd op, dat deze verhevene, almachtige Schepper Zich hier laat kruisigen wegens zondige mensen. Dat moet toch een ongelooflijke liefde zijn, die daar achter staat dat Hij zoiets doet. Anders kan men dat niet voorstellen. Maar dit zelfde kruis is in deze wereld ook zeer aangevochten.

Als we een foto zien van de Oost Berlijnse radiotoren hadden de architecten niet bedacht dat er in het zonlicht zich daar het kruis zou aftekenen en met de zon rond zou gaan zodat, hoe de zonnestand ook is, alle mensen het kruis zouden kunnen zien. En ze hebben alles geprobeerd om van het kruis verlost te worden want dat paste niet bij het communisme. Maar daar zijn ze niet in geslaagd. Het kruis bleef en het kruis zal blijven!

Nog een voorbeeld. Weet u waar het grootste kruis in de wereld is? Dat staat niet in een christelijk land maar in een islamitisch land. Dat is in Dubai, het 7 sterren hotel, wat men bewust hoger had gebouwd dan de Eiffeltoren, die 300 meter hoog is in Parijs. Dit kruis van dit hotel in Dubai is 321 meter hoog. Men heeft een hotel gebouwd dat er uit zou moeten zien als een zeilschip. Welnu, bij een zeilschip hoort ook een mast. Boven in de mast bij de dwarsbalk is er een restaurant gebouwd en van de zeezijde uit ziet dat er uit als een kruis. Dus het grootste kruis van de wereld staat dus in een Moslim land. Ik vind dat prima!

Ik kom nog even terug op de zin die we al in het Scheppingsverhaal gelezen hebben, waar staat dat de sterren als doel hebben dat zij ook tekenen zijn. Ze zouden nog een teken zijn en zo is dat meteen vooruit gezien in het Scheppingsverhaal. Wanneer men op het zuidelijk halfrond komt, dan ziet men vele nieuwe sterrenbeelden maar één sterrenbeeld, dat valt elk mens op. Men hoeft helemaal geen verstand te hebben van astronomie. Men kan dat meteen aan de hemel ontdekken en dat is het kruis van het Zuiden. Ook hier hebben de zeelui een treffende aanduiding gevonden voor dit sterrenbeeld dat uit vier punten bestaat en die men verbindt tot een kruis.

En toen ik in Zuid-Afrika was voor lezingen, had ik een gesprek met een Zuid Afrikaan en die zei tegen mij het volgende: jullie hebben op het noordelijk halfrond het kruis van Golgotha gehad maar aan ons laat de Heer elke avond het kruis aan de hemel zien. Dat wij herinnerd zouden worden aan Zijn kruis. Ik denk: dat is een goed idee, dat klopt. En toen heb ik daar nog verder over nagedacht, ook astronomisch, wat er eigenlijk aan de hand is met dat kruis. En dan stelt men het volgende vast: dit kruis van het Zuiden is een heel buitengewoon sterrenbeeld. Waarom? Omdat er een situatie is, waar men binnen het sterrenbeeld van het kruis van het Zuiden een zogenaamde juwelenbox, een schatkistje vindt. Zo’n onderlinge planetenafstand van sterren had men in deze vorm nooit weer gevonden. Wanneer we gehoord hebben dat de sterren ook de functie hebben als teken dan kunnen we ons goed voorstellen wat daarmee bedoeld is. Wanneer er binnen in het kruis een juwelendoosje is. Dat is toch wel een symbool voor de hemel. Dat is toch heel wonderbaar en mooi! Maar nu komt er nog wat daarbij, we zijn nog niet klaar.

Binnen in dit sterrenbeeld is er nog iets. En dat is een donkere wolk. En in de astronomie heeft de donkere wolk ook een naam. Deze donkere wolk heet kolenzak. Een zeer treffende aanduiding. Waarom heeft men dat de kolenzak genoemd? Welnu, omdat alle sterren, die er daar achter ook zijn, achter deze donkere wolk zich bevinden. Het licht dringt niet door deze donkere wolk heen zodat wij deze sterren nooit kunnen zien, alleen de sterren die daarvoor zijn. Men kan bij een foto daarvan de donkere wolk zien en de vier sterren, die het kruis van het Zuiden vormen. En nu weten we dat en kunnen we het ons goed voorstellen. Wat wil die donkere wolk ons nu zeggen? Dat is een teken, een beeld van de hel! En deze beide plaatsen waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, die bestaan werkelijk. Er is een hemel en er is een hel. Ook wanneer er in onze dagen nauwelijks nog over de hel wordt gepredikt. De hel wordt dood gezwegen omdat men misschien, zo denkt men, niemand angst wil aanjagen. Maar ik vind precies dat het tegendeel het geval is. De Heer Jezus heeft over de hel gepredikt omdat wij daar niet zouden belanden. Opdat we zouden weten dat deze plaats ook bestaat maar dat we al het mogelijke zouden doen om daar nooit te komen. De Heer Jezus heeft gezegd hak liever je been er af of ruk je oog er uit of je arm er af of wat dan ook, opdat je toch niet in de hel zou komen. Zo belangrijk was dat voor Hem en zo indringend heeft hij daarover gepredikt. En we zien ook waar de beslissing valt over hemel en hel. Alleen maar onder het kruis. Slechts onder het kruis vinden wij de hemel. En wanneer wij het kruis afwijzen en Hem, Die aan het kruis was, blijft er voor ons niets over dan alleen de hel. Er zijn alleen deze beide alternatieven. Dat moet men weten maar het doel van de Heer Jezus was om ons in de hemel te brengen.

Ik hield ergens een lezing en er kwam een vrouw naar me toe die zei: Ik heb maar één vraag. Zegt u eens, is het mogelijk wanneer  iemand 1000 mensen heeft omgebracht, dat hij dan nog in de hemel kan komen? Ik merkte al dat het een spitsvondige vraag was en ik heb eerst daarop geantwoord: laten we eerst even wat verhandelen, hoeveel laat u nog toe? Moeten dat 10 mensen zijn of moeten dat er drie zijn. Dat is dan nog de grens dat kan dan nog. Maar daarop had ze niet geantwoord. Welnu, zei ik, dan zal ik u zeggen wat de Bijbel zegt. De Bijbel trekt voor de zondaar helemaal geen grens. Dat is helemaal niet aangegeven. De Heer Jezus heeft gezegd: Ik ben gekomen om zondaars zalig te maken. Ieder mens kan komen, en het maakt niet uit hoeveel zonden hij gedaan heeft. Wanneer hij berouw heeft en het laat, wordt het hem vergeven. Zoveel kracht als we zien wat daar in de schepping is, zoveel kracht is er ook in de vergeving. Hij is in staat om alles te vergeven.

Ik hield een lezing in een universiteit en heb over het kruis van het Zuiden gesproken en er komt een student naar me toe en zegt: Weet u, wat u net verteld hebt, kan helemaal niet waar zijn. Want het kruis was pas veel later dan de schepping. Ik zei: Ja, u hebt gelijk, wonderbaar! Maar stelt u zich eens voor, zei ik, het was een alwetende Schepper, Die dat gemaakt heeft en de Heer Jezus heeft, toen Hij de sterren geschapen heeft, al geweten dat wij eenmaal zouden zondigen en dat er een kruis vereist zou zijn en daarom heeft Hij het kruis meteen aan de hemel als teken gegeven omdat het nodig zou zijn. Al meteen toen was dat een profetische uitspraak wie het begrijpen en lezen kon. We zien dus dat de sterren een boodschap hebben. Ze hebben een Goede Boodschap! Ze ondersteunen datgene, wat de Bijbel zegt. Het kruis is de weg naar de hemel. Er zijn veel landen op het zuidelijk halfrond, die het kruis van het Zuiden in hun vlaggen hebben opgenomen. Toen ik daarover sprak, heeft iemand mij nog een ander beeld gegeven uit de whirlpool sterrenstelsel want ook daar vinden wij het kruis. Het is interessant dat de Schepper het kruis, men kan zeggen, verstopt heeft in Zijn werken. En er is ook nog een buitengewoon beeld. We kunnen ook zien wat er gebeurd als er een traan uitkristalliseert. Wat vormt zich dan? Een kruis! In een traan bevinden zich 80 zouten. En deze zoutcombinatie ontstaat zo dat er louter chemisch, bij het uitkristalliseren, zulke kruisen zich vormen. Die tranen werden geweend, zelfs vele tranen zijn geweend door het kruis.

We zien het kruis overal. En nu komt er een zin, die ons tot verbazing zal brengen. Toen ik dat voor de eerste keer las, heb ik me zeer verbaasd. Wat hebben wij toch voor een God! In Jeremia 14 vers 17 staat: ‘Spreek dus dit woord tot hen: Mijn ogen moeten van tranen vloeien nacht en dag zonder tot rust te komen’. God weent. Je zou toch kunnen zeggen: God heeft het toch goed in de hemel bij de engelen, die zo wondermooi zingen en er is alles wat mooi is. Alles is volmaakt, alles is heerlijk. En dan zien we, ik stel me dat zo voor, op de troon van God is een wenende God. Dat zegt de Bijbel ons hier. Hij wordt niet voorgesteld als een heel verheven, heerlijke, maar als een wenende God. En ik heb nagedacht: waarover weent Hij dan? Hij weent over de verloren mensen! Heel duidelijk. Hij weent over de mensen die een verkeerde weg gaan, waarvan Hij weet wanneer zij de verkeerde weg gaan, zullen ze aan het einde daarvan in de hel zijn. Daarover weent Hij!  Hij zegt: Ik heb er alles aan gedaan dat ze daar toch niet zouden komen opdat ze het eeuwige leven zouden hebben. Ik heb de zonden door Mijn Zoon laten dragen aan het kruis. De Schepper heb ik daarvoor opgeofferd dat we toch in de hemel zouden komen. En ze doen het niet! Wat erg! En dat is tot op onze tijd en dan zien we dat niemand gedwongen wordt. Er zijn slechts vrijwilligers in de hemel. Daarom hebben wij een wenende God.

Op de ‘Hallig Hooge’ (een klein Duits eiland in de Noordzee) is er een grafsteen met een kruis waarop staat: ‘het kruis van Golgotha, een thuis voor mensen, die geen thuis hebben’. En dat klopt. Daar vinden wij een thuis. Op geen andere plaats is er een thuis te vinden een eeuwig blijvend thuis. Wij zijn op thuis voorbereid. Dat heeft Nietsche op ongelooflijke wijze aangeklaagd. Vele filosofen hebben goddeloosheid gepredikt maar ze hebben de goddeloosheid niet doorleefd. Nietsche was de enige, die de goddeloosheid doorleefd had, zoals geen ander en ze beschreven heeft hoe erg het is en zei: ik heb geen thuis, wee hem of haar, die geen thuis heeft.

En daarom hebben wij dit thuis nodig. We zijn op thuis voorbereid. Een eeuwige thuis vindt men slechts bij de Heer Jezus onder het kruis. Al het andere is leeg gepraat en leidt ons niet naar het doel. Het kruis van Golgotha is het enige wat ons redden kan. En de Heer Jezus is gekomen om ons te  redden.

Voor een kerk in Düsseldorf is het tafereel van de kruisiging te zien wat zeer interessant is om een keer te zien. In het midden de Heer Jezus als de Gekruisigde en naast hem de beide misdadigers. De ene wendt zijn blik van de Heer Jezus af en wil met Hem niets te maken hebben. Ook in het sterven niet. En de ander kijkt naar de Heer Jezus en zegt: ‘Heer, gedenk mij wanneer U in Uw koninkrijk komt’ (Lukas 23:42). En wat zegt de Heer Jezus dan? ‘Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn’ (Lukas 23:43). Dat was een misdadiger maar hem werd vergeven omdat de Heer Jezus gekomen is om zondaars zalig te maken. We kunnen slechts in de hemel komen doordat wij tot de Heer Jezus komen. Hij is de enige weg om de weg naar huis te vinden. Dat kunnen we niet duidelijk genoeg beklemtonen. De Bijbel zegt: ‘En de behoudenis is in niemand anders; want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven die onder de mensen gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden’. (Handelingen 4 vers 12). Het staat zo geschreven en dat is geldig en dat blijft daarbij. En de Heer Jezus heeft gezegd: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14 vers 6). In de dood hebben we alle een toevluchtsoord nodig waar we behoren. Wie zal er in het sterven bij ons zijn? Wie? Alleen wanneer we een toevluchtsoord hebben. En de Heer Jezus heeft gezegd: Ik wil dat toevluchtsoord zijn. ‘Zelfs al ga ik door een dal van de schaduwen van de dood, ik vrees geen kwaad want U bent bij mij’ (Psalm 23:4). En wanneer we hier precies kijken wat er in het Hebreeuws staat: ‘als ik in het doodsdal ben’. In het doodsdal heb ik een toevluchtsoord nodig. Wanneer moet ik een toevluchtsoord kennen? We moeten hier en nu in deze dagen een toevluchtsoord kennen. Ook de jonge mensen al! Prima, wanneer jullie dat kennen. We hebben dit toevluchtsoord nodig in de dood waar het naar toe gaat. En wanneer dat de Heer Jezus is, is dat wonderbaarlijk! Dan kan men zich verheugen, dan heeft men gewonnen. Dan hoeven we geen angst of zorgen of vrees voor de dood te hebben omdat Hij ons gered heeft, omdat Hij alles volbracht heeft. Nu vraagt misschien iemand mij: hoe doe ik dat, hoe kan ik daar heen komen, hoe moet ik dat doen? En dat kan ik goed verklaren met het volgende beeld:

Als scholier heb ik een tijd gehad dat ik postzegels verzameld heb. Postzegels was helemaal mijn ding in die tijd. En wij jongens, als wij geruild hadden, hebben wij heel nauwkeurig er op gelet als we een postzegel ruilden dat toch niet die postzegel, die we weg gaven, niet meer waard is dan diegene die we ontvingen, ook wanneer men ze nog niet had. Daar hebben wij heel precies op gelet. Dus heel precies op de waarde gelet. Als we wisten dat we een bijzondere postzegel zouden krijgen, hebben we twee of drie andere met mindere waarde daarvoor geruild maar dan was het toch wat waarde betrof ongeveer gelijk. En in dit beeld van de postzegels, is me iets van de Heer Jezus duidelijk geworden. We hebben allemaal wel gehoord van de Blauwe Mauritius. De Blauwe Mauritius is één van de duurste postzegels van de wereld. Er zijn heel weinig bezitters van deze postzegel, die enige miljoenen waard is en wat zouden we nu zeggen dat er één bezitter van deze Blauwe Mauritius met ons een ruil wil doen en me zou zeggen als je mij een 55 eurocent postzegel geeft, die je elke dag op een enveloppe plakt, dan krijg je daarvoor die Blauwe Mauritius. Wat zouden we daartoe zeggen? We zouden zeggen of hij is niet helemaal goed bij zijn hoofd of hij weet van postzegels helemaal niets af.

Of? En nu is het zo in dit beeld gesproken: er is er Eén, die deze ongelijke ruil wil maken! En wie is dat? De Heer Jezus! Bij de Heer Jezus is het zo: we brengen zo onvoorstelbaar minderwaardigs tot Hem namelijk onze zonden, ons falen, al onze slechte gedachten, alles brengen wij Hem. En al deze zonden kunnen we afgeven aan de Heer Jezus en daarvoor geeft Hij ons nog veel meer als die dure postzegel Mauritius waard is, namelijk de hemel. Zo’n ruil. Moet u zich eens voorstellen, zo’n ruil doet de Heer Jezus! Wij geven Hem onze lompen af en deze ruil doet Hij, dat Hij ons daarvoor de hemel geeft. Nou, wie dat niet doet, wat moet hij dan zijn? Heel dom, of? Of helemaal niet begrepen! En ik bedoel eigenlijk dat we allen met vliegende vaandels moeten overlopen naar Hem toe en zeggen: deze ruil doe ik! Natuurlijk, ik heb toch geen zin om in de hel te branden, of? Niemand toch van ons! Dat is toch niet te verdragen! Dat zijn niet alleen maar drie dagen en drie nachten of weet ik wat. Dat is een eeuwigheid. En in de eeuwigheid wil ik op de juiste plaats zijn! En dus zien we hier alles. De ene wendt zich af en dat zien we in deze wereld. Dat doen veel mensen en de andere wendt zich tot de Heer Jezus en geeft al zijn rommel af. En zegt: laat mij ook, denk aan mij. Hij had nog helemaal niet veel verlangd alleen maar gezegd denk aan mij en nooit gedacht dat hij zo in de hemel zou komen. Maar alles is hem geschonken.

Wij hebben, denk ik, vaak een verkeerde voorstelling hoe we in de hemel kunnen komen. Ik heb gelezen van een rijke vrouw, die een vrouwenhuis had laten bouwen voor 20 vrouwen. Ze had alles vrijgesteld, wonen was gratis, eten en drinken gratis, alles gratis. Ze moesten zich alleen verplichten één dag één uur lang voor de koormeesters te bidden, opdat ze in de hemel zouden komen. Wat denkt u daarvan? Wel een vrome zaak, toch? Maar het helpt helemaal niet. Want hoe weet ik dat? Misschien moet ik 50 vrouwen hebben en één uur is te weinig misschien moeten ze drie uur bidden per dag of vijf uur. Dan moet het lukken! Maar het klopt alles niet! In de hemel komen we enkel en alleen door de Heer Jezus. En zelfs als we het in de laatste minuut doen en hem aanroepen dan zullen we altijd bij Hem zijn. Waarom? Omdat de Heer Jezus gekomen is om ons in de hemel te brengen. We zijn de lezing begonnen met Sjamajin, de hemel en hebben gesproken over de sterrenhemel en hebben daaraan erkend de grootheid van de Schepper, Zijn almacht, Zijn grootheid en hebben gezien dat Zijn Woord duizenden van menselijke ideeën verpletterd die eenvoudig waardeloos zijn. Ze gelden helemaal niet meer, omdat de Bijbel ons de waarheid zegt. Hier is een Schepper in het begin  geweest, Die alles gemaakt en gevormd heeft. Het reusachtige heelal geschapen heeft, de sterren heeft geplaatst, de natuurwetten gegeven heeft, de hele chemie, de fysica gemaakt heeft en voor alles ons geschapen heeft. Wij zijn Zijn werk. Daarom hebben wij over de sterrenhemel gesproken om de grootte duidelijk te maken en deze Schepper, Die hier was, Die had ons die andere Sjamajim bereid, de hemel. De eeuwige woonplaats van God zal ook onze eeuwige woonplaats zijn. Daartoe nodigt Hij ons uit, daartoe hebben wij Hem nodig en alle andere wegen, die de mensen hebben uitgevonden zijn daarmee nul en niks. Alleen datgene wat Hij ons in Zijn Woord zegt, is de juiste weg die naar huis leidt. Willen we Hem volgen? Wanneer we erkend hebben dat we het doel bereiken. Ik wil afsluitend met elkaar bidden. Heer Jezus Christus, ik wil U danken dat wij U erkennen mochten uit de werken van de schepping en ook uit Uw Woord dat U de Heer bent van alle dingen, dat U het begin bent van alle dingen, dat U het alles hebt uitgedacht en gemaakt hebt wat we zien. Alles is Uw geweldig werk en we blijven ons verwonderen over Uw grootheid. En Heer dan grijpt het ons aan dat we bij de grens komen van het verstaan dat we niet begrijpen dat U de eeuwige almachtige God aan het kruis gaat voor ons. Wat een onbevattelijke liefde om ons te winnen voor de hemel. Dat was Uw groot verlangen! Dat wij een keer in Sjamajim zijn, in de hemel. Dank U voor deze indrukwekkende uitnodiging en schenk ons allen Heer Jezus Christus, dat wij daaraan niet voorbijgaan. Lof en dank zijn U, Heer Jezus Christus, Amen.