Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Slowakisch


Wie ich mein Leben Jesus übergebe

Aká je cesta k zachraňujúcej viere?

Prečo sa oplatí, aby človek strávil večnosť v nebi? Pretože alternatíva k nebu je len jedna, a tou je peklo. Žiaľ, do mnohých cirkví sa dostal duch doby a peklo sa už dávno ignoruje. Ježiš ale existenciu pekla vo svojich kázňach nielen dosvedčuje, ale pred ním aj veľmi dôrazne varuje: „Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla” (Matúš 5,29). Ježiš ale prišiel na svet s jasným cieľom: „ Lebo Syn človeka prišiel spasiť (= zachrániť pre nebo), čo zahynulo” (Matúš 18,11). To znamená: Ak Mu vyznám svoje hriechy a nasledujem Ho ako svojho Pána a Spasiteľa, daruje mi pokoj s Bohom a večný život s Ním v nebi. To miesto pobytu je v 1. Korintským 2,9 opísané ako nepredstaviteľne krásne: “Ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.” Toto pozvanie platí! Pokiaľ Ho prijmete, Boh Vás veľmi bohato obdaruje.

Ako sa dostanem do neba?

Teraz sa dostávame k najdôležitejšej otázke nášho života vôbec: Ako môžem získať istotu, že sa dostanem do neba? Pán Ježiš nám to povedal celkom zreteľne: „Ja som dvere (k nebu)(Ján10,9) a „Ja im dávam večný život” (Ján 10,28). A tiež povedal:  „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa” (Ján 14,6). Týmito usmerňujúcimi slovami Ježiš tiež zavrhol všetky ľuďmi vymyslené cesty v rôznych náboženstvách ako bludné cesty. Len On sám – žiadna cirkev, žiadne ľudské skutky, žiadne náboženstvá – nás môže doviesť do neba. Túto cestu si teraz vysvetlíme krok za krokom vo forme dialógu. Ak na túto cestu chcete vstúpiť, môžete to teraz urobiť s pomocou niekoľkých nasledujúcich rád.

Poznajte sa vo svetle Biblie: V Rímskym 3,22-23 čítame: „lebo niet rozdielu:  Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej”. Toto biblické miesto nám ukazuje našu stratenosť pred živým Bohom. Pre svoj hriech, ktorý nás oddeľuje od Boha, k Nemu nemáme prístup, ani Mu nemôžeme ponúknuť nič, čo by sa Mu na nás páčilo. Stručne povedané: Nemáme pred Bohom žiadne zásluhy, ale len veľkú vinu a nemáme tiež nič, čo by nás s Ním mohlo zmieriť. Od pádu do hriechu existuje medzi Bohom Biblie a hriešnym ľudstvom hlboká priepasť. Súhlasíte s Božím hodnotením, že všetci ľudia, to znamená aj Vy sám, sme padlými hriešnikmi?

Jediné východisko: Existuje len jediná cesta, ktorá nás z tejto dilemy vyvedie, a toto východisko pripravil Boh sám. Jeho Syn Ježiš Kristus vzal dobrovoľne trest za naše hriechy na seba. Zástupne za nás trpel. Ježiš prišiel spasiť, čo zahynulo (Matúš 18,11). Záchrana nie je v nikom inom a nie je možné ju nájsť žiadnym iným spôsobom (Skutky 4,12). Môžete súhlasiť aj s touto skutočnosťou?

Vyznajte svoje hriechy: V 1. Liste Jánovom 1,8-9 čítame „Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.” Pán Ježiš má na základe svojho spasiteľského diela na Golgote moc, aby nám odpustil hriechy. Keď sa odvoláme na Jeho sľuby, vyznáme Mu svoju vinu a prosíme Ho o odpustenie, môžeme si byť istý, že On svoje sľuby dodrží. Môžeme sa spoľahnúť na to, že nás celkom iste oslobodzuje od našich previnení a ich večných následkov. Pokiaľ sme si premysleli tieto základné veci, môžeme teraz pristúpiť k príslušnému jednaniu. Ste na to pripravený? Ak áno, tak to teraz všetko môžeme povedať Pánovi Ježišovi Kristovi (nasleduje návrh voľne formulovanej modlitby):

„Pane Ježiši Kriste, môj doterajší život vyzeral tak, ako keby si vôbec nebol. Teraz som Ťa poznal a obraciam sa k Tebe v modlitbe. Teraz viem, že je nebo, ale takisto, že je aj peklo. Prosím, zachráň ma pred peklom, pred tým miestom, kam som si zaslúžil prísť pre všetky svoje hriechy, predovšetkým pre svoju neveru. Veľmi Ťa prosím, aby som mohol byť po celú večnosť v nebi. Je mi jasné, že do neba nemôžem prísť pre svoje zásluhy, ale jedine skrze vieru v Teba. Pretože ma miluješ, zomrel si za mňa na kríži, vzal na seba moje viny a namiesto mňa za ne zaplatil. Z celého srdca Ti za to ďakujem. Ty vidíš všetky moje prestúpenia, aj tie z mojej mladosti. Vieš o všetkých hriechoch, ktoré som spáchal, nielen o tých, na ktoré si spomínam, ale aj o všetkých tých, na ktoré som už dávno zabudol. Ty o mne vieš všetko. Poznáš každé hnutie môjho srdca, či je to radosť, zármutok, šťastie alebo zúfalstvo. Som pred Tebou ako otvorená kniha. Pretože so svojou hriešnou minulosťou nemôžem pred Bohom Otcom obstáť, je pre mňa prístup do neba uzavretý. Preto Ťa prosím, aby si mi všetky moje hriechy, ktorých je mi naozaj ľúto, odpustil. Amen.”

Tým ste Pánovi povedali všetko, čo teraz bolo treba (1. list Jánov 1,8-9). Boh sám ručí za svoje sľuby. Čo myslíte, koľko z Vášho previnenia je teraz zmazané? 80 percent? 90 percent? 10 percent? Je napísané: „[On] nás očisťuje od každej neprávosti“ (1. list Jánov 1,9). Takže Vám odpustil úplne všetko! Áno, skutočne všetko, plných 100 percent. To je teraz pre Vás skutočnosť (pokiaľ Vaša modlitba bola mienená úprimne). Biblia kladie dôraz na to, že tie Božie sľuby nepovažujeme len za nejaké predstavy, ani za nejakú mysliteľnú možnosť, alebo vágnu nádej! Má to pre nás byť pevná istota a preto v 1. liste Petra 1,18-19 čítame:

  • Veď viete, že … ste boli vykúpení … nie striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista.”
  • A v 1. liste Jánovom 5,13 je opakované potvrdenie: „ Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. “

Odovzdanie života: Pán Ježiš Vám práve odpustil všetky hriechy. Teraz Mu môžete zveriť celý svoj život. U Jána 1,12 čítame: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.” Všetkým, ktorí Pána Ježiša pozvali, aby prevzal vládu v ich živote, dal právo stať sa Božími deťmi. Božími deťmi sa nestaneme odmenou za nejaké naše dobré skutky, zbožnosť, alebo to, či patríme k určitej cirkvi. Božími deťmi sa stávame Jeho milosťou, keď svoj život zveríme Božiemu Synovi a sme ochotní Ho v moci Božieho Ducha poslušne nasledovať. Aj to chceme potvrdiť v modlitbe:

              „Teraz Ťa prijímam ako svojho Pána a Záchrancu. Prevezmi vládu nad mojím životom. Chcem viesť život, ktorý by sa Ti páčil. Daj mi, aby som sa mohol vzdať všetkého, čo v Tvojich očiach nie je správne a požehnaj ma novým spôsobom správania. Pomôž, aby som rozumel Tvojmu Slovu, Biblii. Pomôž, aby som pochopil, čo mi hovoríš, a aby som v Tvojom Slove nachádzal stále novú radosť. Ukáž mi, prosím, cestu, po ktorej teraz mám ísť a daj mi poslušné srdce, aby som Ťa nasledoval. Ďakujem Ti, že ma vypočuješ. Verím Tvojim zasľúbeniam, že sa teraz obrátením sa k Tebe stávam Božím dieťaťom, že jedného dňa prídem do neba a potom tam budem po celú večnosť. V tejto nezaslúženej milosti poznávam veľký zisk a teším sa v plnej istote z toho, že v každej situácii môjho života budeš na mojej strane, aj teraz. Prosím, pomôž mi, aby som našiel ľudí, ktorí v Teba tiež veria a pomôž mi nájsť spoločenstvo, kde sa pravdivo zvestuje Tvoje Slovo. Amen.”

Prijatie: Pán Vás prijal! Zachránil Vás, získal Vás za vysokú cenu. Teraz ste sa stali Božím dieťaťom. Kto je dieťaťom, ten je tiež dedičom: Božím dedičom, dedičom nebeského sveta. Viete si predstaviť, čo sa teraz deje v nebi? U Lukáša 15,10 čítame „  Hovorím vám: taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.” Celé nebo sa dostáva do pohybu, keď nejaký človek vezme zvesť evanjelia vážne a zariadi podľa nej svoj život. Tento proces odovzdania sa Ježišovi označuje Biblia ako obrátenie. Pritom Mu predávame svoju vinu a On ju odstraňuje. Súčasne u nás nastáva znovuzrodenie z Boha: On nám dáva život nového detstva – znovu sme sa narodili! Teraz dostávame nový život. Sme Božími deťmi. Obrátenie a znovuzrodenie tak patria k sebe – sú to dve strany tej istej mince.

Poďakovanie: Záchrana je dar, ktorý nám Boh dáva. Je možná len z dôvodu Jeho lásky. K tomuto dielu spasenia nemôžeme vôbec nič pridať. Každý, kto niečo dostane, má povedať: „Ďakujem!” Poďakujte Pánovi Ježišovi svojimi vlastnými slovami!

A čo ďalej? Biblia prirovnáva Váš terajší stav k situácii novonarodeného dieťaťa. To samozrejme patrí do svojej rodiny, a tak teraz aj vy patríte do tej Božej rodiny. Novorodenec sa nachádza v kritickej fáze svojho života. To platí aj pre náš život viery. Obrátením sa a znovuzrodením prebehol ten začiatok dobre. Pravý, nový život je tu. Teraz je nevyhnutne potrebná potrava (mlieko) a dobrá starostlivosť. Prirodzene sa aj tu Boh postaral a urobil všetko, aby mohol pokračovať váš dobrý vývoj. Škodám v našej detskej viere môžeme zabrániť, ak dbáme na Božie príkazy.

Najmocnejšia kázeň, ktorá kedy bola na tejto zemi prednesená, je Ježišova kázeň na hore (Matúš 5-7). Začína touto vetou: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské (Matúš 5,3). Tento výrok platí teraz pre Vás, lebo ani Vy toho o tom veľkom poklade Biblie veľa neviete a v porovnaní s ostatnými, ktorí Bibliu čítajú už roky, pociťujete „duchovnú chudobu“. Ale ste zachránený a získali ste celé nebeské kráľovstvo. Buďte si toho veľkého bohatstva vedomý. Pri hľadaní spoločenstva dajte pozor, aby ste sa nedostali do osídel nejakej sekty (napr. Svedkov Jehovových, Mormonov). Biblicky verné učenie najlepšie nájdete v niektorej evanjelikálnej cirkvi. Nasledujúcich päť aspektov má význam nielen pre začiatočníkov vo viere, ale sú to nevyhnutné predpoklady pre každodenný život veriaceho s Pánom Ježišom. Ak týchto päť bodov prijmeme za svoje, naplníme tým Božiu vôľu a skutočne tak dosiahneme cieľ nášho určenia:

  1. Božie slovo. Základom Vášho rozhodnutia sa stalo Božie slovo, Biblia. Biblia je jediná kniha, ktorej autorom je Boh, a ktorá bola Ním autorizovaná. Všetky knihy sveta dokopy neznesú porovnanie s Bibliou, čo sa týka pravdy a množstva životne dôležitých informácií. Čítať Božie slovo a rozumieť mu je absolútne nevyhnutné. 1. list Petra 2,2 kladie na tento aspekt veľký dôraz a zreteľne vysvetľuje: „ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku”. Zaveďte si pravidlo, že budete Bibliu denne čítať, aby ste sa dozvedeli Božiu vôľu. Pritom je vhodné začať čítaním evanjelií (napr. Jánovo). Sú určité činnosti, ktorými začíname deň. Naraňajkovať sa a vyčistiť si zuby, na to nezabúdame. Teraz k tým pravidelným činnostiam každého dňa pridajte aj čítanie Biblie.
  1. Modlitba. Hovorte odteraz každý deň so svojím Pánom. Skrze svoje slovo k nám Boh hovorí. A On chce, aby sme hovorili aj my s Ním. Je to veľké privilégium, že Mu smieme všetko povedať. Biblia hovorí, že s modlitbami sa môžete obracať iba na Boha, ktorý je teraz Vaším Otcom a na Pána Ježiša, Vášho Záchrancu, Vášho dobrého Pastiera, Vášho Priateľa. Biblia výslovne žiada, aby sme sa nemodlili k nikomu inému. Všetky ľuďmi vymyslené modlitebné adresy, ktoré nie sú obrátené k Bohu, sú modlárstvom a pre Pána ohavnosťou. Biblia dosvedčuje modlitbu k Bohu, nášmu Otcovi a k Jeho Synovi Ježišovi Kristovi; pre modlitbu k Duchu Svätému nie je v Biblii žiadny príklad. Modlitba Vám bude dávať silu. Bude Vás premieňať pozitívnym spôsobom. Predmetom modlitby sa môže stať všetko vo Vašom každodennom živote: Vaše starosti, radosti i plány. Ďakujte Pánovi za všetko, čím žijete. Modlite sa za iných ľudí a ich ťažkosti. Volajte k Pánovi, aby vieru našli aj ľudia vo vašom okolí. Modlitba a čítanie Božieho slova sú čerpadlá pre „duchovný krvný obeh“, ktorý je pre zdravie duchovného života nevyhnutný.
  1. Poslušnosť. Keď budete čítať Bibliu, nájdete veľa užitočných pokynov pre všetky oblasti svojho života vrátane svojho spoločenstva s Bohom. Všetko, čomu porozumiete, premeňte na skutok a zakúsite veľké požehnanie. Boh má zaľúbenie v poslušných deťoch, ktoré sa riadia Jeho slovom a Jeho prikázaniami. Najlepším spôsobom ako Bohu prejaviť lásku je, že Ho poslúchame: „Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania” (1. list Jána 5,3). Svet ponúka najrôznejšie životné  koncepty, ktoré sú poplatné duchu doby a ktoré sa v praxi neosvedčujú. Naproti tomu Biblia poskytuje meradlá, podľa ktorých v živote uspejeme, takže potom budeme pod Pánovým požehnaním. Pri takejto situácii voľby sa rozhodujme podľa Božieho pravidla: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!” (Skutky 5,29). Treba mať na pamäti, že nemáme uspokojovať priania svojej starej povahy, ktorá je v nasledujúcich biblických veršoch pomenovaná ako „prirodzenosť“: „Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli“ (Galatským 5,16-17). Preto si musíme byť absolútne istí, že naša poslušnosť voči Bohu má biblický základ a stojí pod mocou a vedením Božieho Ducha.
  1. Spoločenstvo. Boh stvoril ľudstvo s potrebou spoločenstva. Preto by ste mali aj Vy hľadať iných kresťanov, ktorí svoj život vydali Bohu. To sú ľudia, s ktorými sa môžete modliť a hovoriť s nimi o svojej viere. Ostaňte v spojení s takými ľuďmi. Ak vyberieme žeravý uhlík z ohňa, rýchlo vychladne. Práve tak platí, že naša láska k Pánovi Ježišovi ochladne, ak nie je udržiavaná v „žeravom“ stave spoločenstvom s ostatnými veriacimi. Vstúpte do nejakého biblicky verného zboru a aktívne sa podieľajte na jeho živote. Dobrý evanjelikálny zbor, kde veria v celú Bibliu, je pre život kresťana nanajvýš dôležitý. Nezanedbávajte spoločné stretanie sa s veriacimi, ktorým ide o to, aby dobre rozumeli Božiemu slovu!
  1. Viera. Po našom obrátení a znovuzrodení je životne dôležité, aby vytrval náš duchovný rast. Pavol píše Timoteovi: „Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil” (2. Timoteovi 3,14). Dôkladne si prečítajte, čo je v Efezským 4,17-32, kde sú uvedené praktické pravdy o trvalom posväcovaní života v Duchu. Ku koncu svojho života mohol Pavol povedať: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval” (2. Timoteovi 4,7). Nechajme sa viesť týmto príkladom a ostaňme tiež verní!

Obrátenie sa nie je konečný produkt, ale skôr začiatok nového života. Teraz ste v situácii, že sa stávate Božím spolupracovníkom (1. Korintským 3,9). Usilujte sa so všetkou vážnosťou o to, aby skúsenosť záchrany v Pánovi Ježišovi mohli urobiť aj ďalší. Obrátenie má dva prekvapivé dôsledky:

1) náš pozemský život sa stane zmysluplným a dostane úplne nový význam a

2) staneme sa Božími deťmi a dedičmi večného života. 

Quicklink to this article: https://wernergitt.com/cesta

Werner Gitt