Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Prof. Dr. Werner Gitt

AzhvgIvand sshpah`aluash?

Die grundlegende Frage, die suchende Menschen sich stellen, wird hier von Prof. Dr. Werner Gitt beantwortet. "Wie findet man den Himmel?" Auf jeden Fall nicht durch eigene Anstrengungen oder Konzepte. "Was aber bringt uns wirklich in den Himmel?" Gott hat die Einladungen für den Himmel schon verteilt wie im Gleichnis des Menschen, der zu einem großen Fest Einladungen verschickte. Doch viele Menschen redeten sich heraus.

Prof. Dr. Gitt ruft dazu auf, nicht so "kurzsichtig" wie diese Leute zu sein. Jesus will uns vor der Hölle erretten und diese wird kein Vergleich zu der sogenannten "Hölle von Auschwitz" sein. Er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, wir müssen diese Einladung nur annehmen, dann ist ein Platz im Himmel "gebucht". Ein Entscheidungsgebet soll den Lesern dabei helfen.

Dieses Traktat eignet sich besonders gut zur Weitergabe an suchende Menschen!

8 Seiten, Best.-Nr. 120-69

Dieses Traktat steht derzeit nur als Download zur Verfügung. Ab einer Bestellmenge von 1.000 Stück geben wir es für Sie gern in den Druck. Bitte wenden Sie sich an uns! / This tract is currently only available as a download. But we will gladly go to print for an order of 1,000 or more. Please contact us!


AzhvgIvand sshpah`aluash?

AuagIa ashhardagIv apsra jazh`vycyrg‘i, jcIyh`vatshchIvaram, cIh`va zmam abzazara jg‘azh`vycuam; jg‘gIargvyngIvuam rh`vadi anpsra jcIyh`vatshchIvadaru abzazara shryzpshua – ja azhvgIvand apny Anchva jydzh`a ja dzh‘ahIanam apny cIh`va zmam apsra. Amerika jauu aaktrisa Drju Berimor byzh‘skvsha ahIa dyrtamkIva afil‘m «AgIvyma planeta jauu» apny dgIah`vmaryn, zymgIva dyrdyrua djachIvahatI. 28-skvsha anylh`ycI, (lara askvsh I975 adunej dgIakvyltI) arasa jylhIvatI: «Scgvy aph`a spsuaztyn, sh`vadi aui jashvryf. Jamuaztyng‘i acgvy auacIa stata sbzazalapI.» Jg‘gvasramma, jg‘gvymhama apsra auys apny ari ahIa gIaugvnymgIvua, ari ahIa uazymh`vycua?

Iisus jzaman agIan, Aui uagIa shhardagIv jyzgIajlun. AjhIaragIv uysta jyzrymaz adunej bzazara jacrahIvan:

 • aphtra jnanauahvyz azhvagIv bziharnys rtah`yn (Luk. I7:I3);
 • alashvkva rylakva jyrbahnys rtah`yn (Mat. 9:27);
 • azadzhvg‘i achIen agIvshara apny ch`ragIara jtah`yn (Luk.I2:I3-I4);
 • afarisejkva azcIgIara k`vysh rymata jyzgIajuan: akesar‘ k`vady jyrtuashma jyg‘jyrymtuashma? (Mat. 22:I7).

MachIygIvkIg‘i, azhvgIvand jshh`aluash ddyrdyrra rtah`yta, Iisus jyzgIajuan. ChkIvynshIakIg‘i Iisus dizypshgIun, azcIgIarakI jyjtra jtah`yta: «ChIahI du zkvu aryph‘agIv! JachIvyja jschpara atah`u azhvgIvand sh`alra ah`az?» (Luk. I8:I8). Iisusg‘i achkIvyn jymu, jzargvanu zymgIva jtiuaztyn, jara dshizargvanhushyz, djycyl jshauashyz jajhIvtI. Auasa achkIvyn shvabyzh dbajan, jbajara dalcInys g‘jymuytI, ari jgIanakIuaz zakIyn – jcIyh`vatshchIvadaru abzazara g‘jymuytI. Azdzh‘akIg‘i azhvgIvand apny jcIyh`vatshchIvadaru abzazara jg‘azympshgIuztI, auasa Iisus janjynja amshhtah‘, zymgIva gIargvyngIvyn, Aui tshjydyrkIyltI. JgIauahvyrkvyn, Zakhej Iisus dibagIvacara jtah`yn, auasa jtah`yz ajhIa gIajh`ahIatI – Iisus Zakhej jpny dsasuata chaj shryzhvuazymca – azhvgIand amgIany gIajgvyngIvytI. Iisusg‘i arii jhIvatI: «Uah‘chIva jnanarkIyn, ari atdzy gIahchahatI» (Luk. I9:9).

CIh`va zmam abzazara shpagIauauash?

 H`ah‘yla hIyzlachvazhvaz jgIhIgvynnargIvitI:

 • AzhvgIvand PashtahIygIva agIvychIvgIvys jalkIgIu myshkIy jgIajauitI. Shvarg‘i, hvy zmu aph‘agIvchva, jyzhvdyrra atah`ypI, uah‘chIva akIvyztyng‘i Anchva shvjydkIylata jcIyh`vatshchIvaru abzazara shshvyzgIauash.
 • AzhvgIvand PashtahIygIva agIaura jalkIgIata hachIvborchkIg‘i, h`vdakvyrakIg‘i jg‘yrcrahIvam;
 • AzhvgIvand PashtahIygIva agIaura jalkIgIata tshazryhIazyrrakIg‘i g‘atah`ym.

CIh`va zmam abzazara azypshgIara apny Anchva Jazhva hIazymdzyrgIvrykvyn - hIara hIlyhrakva, hItah`yrakva zakIg‘i jg‘ashIysym. Ajestrada uaradhIvagIvkI adzh‘agIafa jzynarhu uaradkI apny jylrybag`‘un: «ari azhvgIvand dh`aluashtI, janakIvyzlakIg‘i auagIa jyrgvyrg`‘itI, jyrh`ychchitI» - hIva. PhIvys bajakI auagIa rch`ragIarala fond lyman, aui phIvys rychIata 20-gIvy gIvnashvauata ph‘arta lyrgyltI, ahchad`a jshbzazushyz, auasa auat ansimshy apshvyma lpsy shgIahchahushyzla sahIatkI Anchva jyhIvara atah`yn.

AzhvgIvand hIshpah`aluash?

Ari azcIgIara dzh‘auap ajtuata Iisus habarkI jhIvalun (Luk. I4:I6): GIvychIvgIvyskI (ahabar apny aui Anchva jakIvta jgIanajyrkIitI) h`vmarra dukI jchpushta jakvikItI (ahabar apny azhvgIvand gIanajyrkIitI), uagIa shhardag‘i gIazshIittI. Auasa jashhtagIajuata jgIanshaz dzh‘ashhah`vapI. JgIazshIityz zymgIva, zadzhvy dalymshvtuata, adzhv adzhv diuyhIvtagylata ah`vmarra jgIajnys g‘rymuytI: «Jajchvazhvazshva tshah`nadyrgaua jalagatI.

Japh`ahaua: adg‘ylkI shvgIan…
JgIvydzh‘haua: chvyta zhvaba shvgIan…
JhygIvhaua: phIys dgIazgyn sg‘yznajuam».

Iisusg‘i ahabar jyzshIyztuaz jazhvala dalgitI: «Sa shvara jshvashIvit, arat jgIazshIystyz zadzhvg‘i sfachIvy g‘ishIashvushym» (Luk. I4:24).

Ari jgIanakIitI, AzhvgIand PashtahIygIva jg‘i juyzgIauitI, auasa juchvydzg‘i jauashtI. Jh`adata jalitI – uanyzshIyrt ucama, momkIva ug‘ymcama. Ari ackIys majra kIara a`umishhtI? Jg‘gIansharym! Znymzara zny hIyua ashhardagIv AzhvgIand PashtahIygIva jnamshylyrkvyn jshvhIausygIahush jshnashyluash rymdyruata g‘akIvym, jandrajgva j`amcaz akIvpI.

Ahabar jalu ahygIv hIyh`az jshvaphahara g‘atah`ym, jaua uhIvarykvyn ryua zadzhvg‘i ah`vmarra danyzshIyrtuaz dg‘ymcatI! Auasa, ah`vmarra akIvshatI! Auat anjyzgIami, ah`vmarra zchpuz agIvychIvgIvys rh`atala jgIazshIyjymtuata ah`az azhvala zymgIva gIajrajgvaua dalagatI: «ShvgIajgva!» JgIajgvalakIg‘i ah`vmarra apny jara jzalhu chIvarta jyman. JgIanshaja shhta? AuagIa gIajuan. ShhardagIvyta jgIajuan. GIamta tIakIv anagIvs, apshvyma dgIapshyn, chIvarta shharda a`arkIvapI! Jychryn jajhIvtI: «Ucata uzhvyg‘i jshgIajuash rahIv…»

Ari ahabar shvabyzh bzita uyzhv hIzaman gIaunarbitI. AzhvgIvand apny chIvarta shharda a`arkIvapI, Anchvag‘i jgIahIyzshIititI: «UgIajta azhvgIvand apny uchIvarta kIy. Uuasarazhvha, acIyh`vatshchIvaradara apny uchIvarta kIy! Ari uah‘chIva jchpa!»

AzhvgIvand juzymhIvushta jpshdzapI, aui akIvpI Iisus azhvgIvand ah`vmarra du jzashIjyrpshua. Akorfinjankva japh`ahauata jrzishhtijyz agIvyra 2:9 apny azhvgIvand ah`az arasa janypI: «Zadzhv jylag‘i jg‘ambastI, lymhIakIg‘i jg‘amgIastI, gIvychIvgIvyskIg‘i jgvy jyg‘gIatamshvastI, Anchva bzi dyzbakvaua jyrzirahIazyryz». Adunej ah`ah‘ azhvgIvand machIdzakI jashIuyrpshuash zakIg‘i g‘ykvym. Aua`a juzymhIvushta jpshdzap! AzhvgIvand ahv aui a`ara jdupIta, jgIanshalakIg‘i aua`a acara agIvhIshhtta amal‘ g‘a`am.

Anchva Jpa, Iisus azhvgIvand ashv hIzygIajtItI, Aui jhIatyrla hIara azhvgIvand acara shvabyzhta jhIzymajrahatI. Uzhvy zymgIva znapIycIu hIara hItah`yrakva rakIvpI. Ahabar jalu auat ahygIv rapsh zgvy zpsy h`ara jympshua rakIvpI, aua`a anashylra zymua.

AgIahchara znapIycIu Iisus Hristos jakIvpI.

Aapostolkva Rharakva ak‘tap (2:2I) apny magIan du zmu azhvakva hIrynjitI: «DzachIvyzlakIg‘i, Anchva (Iisus) dgIazshIyztua dgIahchahushtI.» Ari Auasjat ShIyc apny jgIalkI‘kI‘ua rybag`‘arata jalapI. Aapostol Pavel Filippy k`ala apny atutanak`tara dantachIvaz, ak`alagIvyr djachvazhvauata jazhva arasa dalgatI: «Anchva Iisus Hristos jyzh`acIata, uh`ag‘i utdzy shabgugi gIahchahushtI» (Dejan.I6:3I). Ari azhvanah`a ahvycri, ah`arysri urympshuata, agIvychIvgIvys jbzazara shvabyzhta jazypsahuashtI. Jara aui auah` ak`alagIvyr jbzazashha dajgIvadzh‘yn Iisus tshizynajyrhatI.

Ara`a uzhvyg‘i amal‘ amamkIva jgIdyrra atah`u a`ashhakI hIanjitI: Iisus dzh‘ahIanam apsra amgIva hIgIakvidara jtah`ypI. A-Biblija jshahIvauala azhvgIvand apyng‘i, dzh‘ahIanam apyng‘i auagIa cIyh`vatshchIvara amamkIva ja`azlushtI (jbzazushtI). Azdzh‘ara a`azara dzh‘ashhah`vapI, azdzh‘ara – uchvapsakva arykI‘azyzitI. Jhpahaua a`artakIg‘i g‘hIymam. Apsra amshhtah‘ hvdak`ik`akIla zadzhvzadzhvykIg‘i uanpsra zakIg‘i g‘a`ahym g‘izyhIvahuashym. Uysta ja`u zymgIa Iisus Hristos jpny jah`vdakvycIitI. AcIyh`vashIchIvadara apny hIa`azlara znapIycIu Iisus zadzhvykI jakIvpI, Auii hIari hIazaza`ashhakva rakIvpI!

ZnykI Pol‘sha apny lekcijakvakI sryph‘aua sa`an, aua`a akonclager‘ Osvencim hIcatI. Jhpahaua arejh agIan ara`a uchvapsakva zrykI‘azyzua agIansharakva akIvshun. Askvsh I942 jgIashIaryshvta askvsh I944-dza ara`a uagIata mil‘uankIi bzhakIi gIvazla jyrh`varatI, jyrblytI, jalkIgIata adzh‘utkva. Aliteratura azhvata jgIalahat «Osvencim adzh‘ahIanam.» Ari azhva ah`a jgIalahaz sazh`vycuan agIvazla znyla cyshvygIv `atarh`varuz akamera sanygIvnagylaz. Ari uyla jg‘uyzgIacIazh‘uam, arii gvasradupI. Auasa arii dzh‘ahIanamdzazma?

HIara hIjekskursija gvyp arat agIvaz kamerakva jrzypshuan, jaua uhIvarykvyn ara`a zadzhvg‘i dg‘tarh`varahuam, dzh‘abagIa g‘idyrbahuam. Ari ahabzamygIvh`vgara askvsh I945 jshIyrchIvatI. Osvencim agIvaz dzh‘ahIanam agIamta apny cIh`va aman, a-Biblija gIazkvchvazhvaua adzh‘ahIanam cIh`va g‘amam.

Osvencim amuzej abl‘yn apny adzh‘uar anyta syla nakvshvatI. Ari atutanak`tara jtakIyz adzhvy chIvymyg`la abl‘yn apny dzajgvg`uz jg`‘g`‘an janicIatI. Ari adzh‘uar anyzcIazg‘i ashhardagIv drapshta agIvaz kamera dtadztI, auasa aui AgIahchagIvy Iisus jgvy dtan. Ari uchvapsakva zrykI‘azyzua apny dtadzyztyng‘i, aui azhvgIvand amgIva jzyh`tIpI. Auasjat ShIyc apny (jgIuahv., Mat. 7:I3; 5:29-30; I8:8), Iisus Hristos hIyzchvihchaua adzh‘ahIanam agIvychIvgIys zakIg‘i jg‘ih`nagushym, dg‘achvnahchushym. Dzh‘ahIanam Osvencim jgIavkuhyrkvyn cIh`vatshchIvara amamkIva «jynhitI», ah`az utal tIakIv uapshyta ug‘zgIatycIhuam.

AzhvgIvandg‘i cIh`vatshchIvadarapI. Ari Anchva hIigarnys `ajtah`u akIvpI. Aui akIvpIta, Anchva shvanirajgvara shvjyzca. Anchva Jyh‘yz gIazshIyshvtta, jgIashvshvyrgvalashvata azhvgIvand apny chIvarta shvkIy!

Zny lekcijakI amshhtah‘ phIvyskI lgvy ak`vpua dgIascIgIatI: «AcIyh`vatshchIvadara apny pasata chIvarta uzykIuashma? Ari auys ah`ykIvshara, anyk`vara bjuro gIasnargvalashvitI!» Sarg‘i aui jlycskItI: «Pasata chIvarta zymkIua jmurad g‘gIajdahIvuashym. Gavaj adzygIvbzh‘akva rpny bcara btah`yztyn bilet bymazara atah`ypI». AphIvys datagIascIgIahtI: «Shhta abilet ahcha azutira atah`ypIshhtIi?!» – «O, shhta, azhvgIand uyzlacush abilet ah`azg‘i! Auasa aui abilet aui a`ara jtlapIapIta, hIyua zadzhvg‘i aui ahv g‘izyshvushym. Aui japyrasua hIygvynahIkva rakIvpI. Anchva JpashtahIygIva apny gvnahIkIg‘i jba dg‘auam. Ari abzazara amshhtah‘ Anchva jcIyh`vatshchIvadara apny ja`azara ztah`u japh`ahauata jygvnahIkva jshvara atah`ypI. UygvynahIkva uzyrshvaua gvynahI zmam Iisus Hristos jakIvpI. Aui azadzhv jakIvpI hIyzzygahchush! Aui hIgIahchara a-Dzh‘uar apny jshhala hvy azitih‘atI, danyrshhuaz agIan.»

Shhta jachIvyja uzhvy jschpara atah`u azhvgIvand apny jcIyh`vatshchIvadaru abzazara gIasaura ah`az? Anchva dasuzlakIg‘i tshhIzygIanajyhitIta AgIahchara hIazirajgvitI. A-Biblija apny shhardazdzh‘ara Anchva jyzshIytra hIshapyluash gIahInarbitI:

 • «TshshvryhIazyr agvashv tshvala shvnashylnys» (Luk.I3:24).
 • «ShvajgIvadzh‘, jaua uhIvarykvyn, AzhvgIvand PashtahIygIva gIargvanhatI» (Mat. 4:I7).
 • «Agvashv tshvala shvnashyl; jaua uhIvarykvyn, adzra uazyzyrcaua agvashvg‘i amgIvag‘i tybgIapI, shhardagIvy dara-dara auyla jcitI; jaua uhIvarykvyn, abzazara uazyzyrcaua amgIvag‘i agvashvg‘i tshvapI, auat zyzgIauag‘i machIpI» (Mat. 7:I3-I4).
 • «UyzzygIarshaz acIyh`vatshchIvadara bzazara tshadkIyl» (ITim. 6:I2).
 • «Anchva Iisus Hristos jyzh`acIata ugIahchahushtI…» (Dejan. I6:3I).

Arat zymgIva shvabyzh jh`aunarcIauata, jarybag`‘auata hIa hIyzshIyrtitI. Arat alkIgIarakva rpny h`vmarrakIg‘i alamkIva, bag`‘ata, jashhtacauata, datsha zny jazyshhtIacIa jamuashta Anchva jyzshIytra hIahIvura hIaznarcitI, hIahIvarag‘i, jgIauahvyrkvyn, ari akIvpI jshbzh‘yrgush:

«Anchva Iisus, uzhvy j`agIadzaz Uara ua`amyzshva sbzazatI. Auasa uah‘chIva Uara uyzdyryn ahIvarala tshnauzynasyrhitI. Uzhvy dzhanatg‘i dzh‘ahIanamg‘i sha`u zdyritI. Sa Uara snauyhIvitI dzh‘ahIanam sachvuhchanys, sygvynahIkvi Uara j`auyzh`asymcIuzi dzh‘ahIanampI jskvnadyrgaua. Uzhvy tah`yrata jsymu zakIypI – znymzara-zny Uara uydzh`a AzhvgIvand apny sa`azlanys. Sa jyzdyritI, bzirata jschpalakIg‘i, uys bzita jshalakIg‘i AzhvgIvand apny Uara uydzh`a chIvarta g‘szyrkIuashym, AzhvgIvand amgIva szygIah`yztIuash Uara uyzh`acIara zadzhvykI akIvpI. Jaua uhIvarykvyn, Uara sa bzi subitI, Uara sa syh`az a-Dzh‘uar apny tshduyrshhytI, sygvynahIkva zymgIva nauahvyn Uara upsrala sa sgIapshcIugatI. Aui ah`az sa uara suzyrazpI. Uara sa sygvynahIkva zymgIva udyritI - sangIansha ualagata uah‘chIvadza. S`adzabzazaua gvynahIta jschpaz zymgIva udyritI: sa jyzdyrkvauag‘i, sa jsh`ashtyhkvazg‘i. Uara sa jspshhylu zymgIva udyritI. Uara sgvy a`ashhakva zymgIva udyritI – gvyrg`‘araztyng‘i gvasraztyng‘i, sgvy chIvaztyng‘i, sgvy kIahIaztyng‘i. Uara upah‘ sa jh`tIu ak‘tap sapshpI. Sa uzhvy ssha`ula, uyzhvgIandzara sshbzazazla, Uari psy zh`u Anchvi sg‘yznashvpyragyluashym, AzhvgIvand sg‘yznah`aluashym. Aui ah`azla Uara snauyhIvitI: sygvynahIkva zymgIva syzuyrgIvanys, sara sygvynahIkva gvyh`tIyla srajgIvadzh‘itI. Uzhvy jnanarkIyta sa Uara unashva sh`ucIarnys unasahvitI. Sara sbzazara Uara umchh`ara jazh`ascIitI. Sa Uara jshutah`u apshta sbzazarnys stah`ypI.

SuyhIvahitI, ugIasch`ragIata Uara uydzh`a sa`azara jgIapyrasua a`ashhakva zymgIva nsryh. Uara jatah`u ashhcarakva gIasylacIa. Uara uazhva - a-Biblija acIabyrg szygIah`tI. A-Biblijala jgIasauhIvua azhva gIasgvyngIvrala ugIasch`ragIa, auyla abzazara k`aru shIyckva, abzazara ajgvyrg`‘ara shgIasauashla ugIasch`ragIa. Ari jnashIaryshvta Uara sa USYNChVAPI, Uara sushIyzlara stah`ypI, Uara sucIyh`vagylagIvhara stah`ypI. SuyhIvitI, uzhvy syzlacush amgIva gIasuyrbanysla. Sa Uara suzyrazpI sbzh‘y `augIaz ah`az. Sa Uara uazhva jazh`ascIitI, uazhva jgIacIanakIitI – sa Uara tshannauzynasyrha Anchva sisabihatI, znymzara-zny ccIyh`vatshchIvarad`a AzhvgIvand apny Uara uydzh`a sa`azlushtI. Uzhvy jnanarkIyta abzazara bargvyrakva rpny, jgIanshalakIg‘i lah`vgIah`asriph‘adza Uara sa sydzh`a u`anyzlush sa syh`az nasyp dupI, gvyrg`‘aradupI. SuyhIvitI, ugIasch`ragIata gvyh`tIyla Uara juyzh`azcIaua, a-Biblijala jbzazaua uagIa gvyp gIasrau, janakIvyzlakIg‘i Anchva Jazhva shyzgIalush apsh. Amin‘».

Aprofessor, atehnika naukakva
rdoktor Verner Gitt